Predlog implementacije pedagoškega koncepta KULTURA SPOŠTOVANJA

1. Vzgojne dejavnosti na Osnovni šoli Koroška Bela

Pedagoški koncept, ki služi za okvir novega vzgojnega načrta je potrebno postopoma osvajati, spoznavati, zato je potrebno na to pripraviti učitelje in starše. Preko njih pa vsebine prenesti na učence. Osnovni šoli Koroška Bela priporočamo, da obstoječe vzgojne dejavnosti preveri, če služijo doseganju ciljev, ki si jih s vzgojnim konceptom šola postavlja. Pri tem lahko odlično služi Unescova pedagogika, ki nudi širok teoretični okvir za mnoge dejavnosti, ki ustvarjajo kulturo spoštovanja. Osnovni šoli Koroška Bela tako priporočamo, da oblikuje zelo podrobno in ciljno dejavnosti za ustvarjanje KULTURE SPOŠTOVANJA.

Pri tem predlagamo naslednji okvir dejavnosti, ki bi bile v pomoč pri razvijanju vzgojnega koncepta KULTURA SPOŠTOVANJA:

 1. redni pouk,
 2. razredne ure,
 3. razne dejavnosti, projekti in krožki,
 4. Dan KULTURE SPOŠTOVANJA, projektni dnevi, proslave,
 5. sodelovanje s starši,
 6. izobraževanje za zaposlene in starše.2. Akcijski načrt za izvajanje vzgojnega načrta Osnovne šole Koroška Bela

Bistvene vzgojne dejavnosti, ki jih šola lahko načrtuje v svojem akcijskem načrtu in so lahko del letnega delovnega načrta za implementacijo vzgojnega načrta, so naslednje:

 1. Pri rednem pouku bodo učitelji uporabljali izreke, kratke stavke, ki razlagajo pomen samospoštovanja in jih v dveh minutah predstavili učencem. Ekipa za vzgojni načrt bo pripravila za učitelje po posameznih triadah nabor stavkov, ki bodo umerjeni na specifično področje razvijanja samospoštovanja in kulture spoštovanja.
 2. Razredne ure: vsako leto bo šola posvetila nekaj razrednih ur v vsakem razredu na temo samospoštovanja. Šola naj naredi nabor tem za vsako triado posebej in didaktično prilagojeno starosti otrok. Prva triada nekaj zgodb, pesmi, pripovedi primerni za čustveno pismenost in o spoštovanju sebe in drugih. V drugi triadi: v vsakem razredu po tri ure o čustvih (npr. 4. r. o jezi, strahu in žalosti; 5. r. o sramu, krivdi in ponosu, 6. r. o ljubosumju, zavisti in upanju. V tretji triadi pa: 7. r. Znaki visokega in nizkega samospoštovanja; 8. r.: vaje iz komunikacije – jasna in neposredna, obrambni vzorci sporočanja; 9. r. Vrednote: poštenost, pravičnost, dobrota, resnica, lepota, svetost, ljubezen. Razredne ure naj po vertikali obravnavajo čustva, vrednote in veščine – zdrav in nezdrav način življenja ter kako je povezan nezdrav način življenja z nizkim samospoštovanjem.
 3. Razne dejavnosti, projekti in krožki: prostovoljno delo, mediacija, nenasilje ipd.
 4. Dan kulture spoštovanja, projektni dnevi, proslave. Šola ima tudi posebne dneve, na katerih lahko izrecno poudarja in razvija svojo kulturo. Državni prazniki, šolski dnevi, šola v naravi, projektni dnevi lahko vključujejo poudarek graditve kulture spoštovanja.
 5. Sodelovanje s starši: Šola naj ponudi izobraževanje za starše. Šola za starše naj ima 6 srečanj, na katerih starši spoznavajo temelje samospoštovanja in kulture spoštovanja. Šola naj ohrani vse druge že utečene oblike sodelovanja s starši: skupno postavljanje ciljev pri reševanju problemov; sodelovanje na roditeljskih sestankih; sodelovanje pri upravljanju šole; udeležba na različnih izobraževanjih za starše; udeležba staršev na dnevu odprtih vrat; vključitev staršev pri uresničevanju dejavnosti vzgojnega načrta; udeležba staršev v šolskem življenju in delu.
 6. Načrtovati izobraževanje za zaposlene in staršev za spoznavanje pedagoškega koncepta, redeče niti vzgojnega načrta, spoznavanja temeljnih vrednot in vzgojnih načel ter spoznavanje dejavnosti s konkretnimi cilji, ki jih morajo doseči pri svojem vzgojnem delu.

Ker pa je ob navedenih ključnih vzgojnih dejavnostih še veliko drugih možnosti, ki jih šola lahko vključi, še nekaj dodatnih predlogov, in sicer:

 1. preventivne delavnice na temo medvrstniškega nasilja,
 2. krožki v obliki druženja, namenjeni povezovanju učencev, ki se morda drugače ne bi (izvedba gledališke igre, ustvarjanje mozaika na stenah garderobe, izlet v bližnji okolici, organizacija tematskih dnevov),
 3. team-buildingi za vse zaposlene,
 4. dnevi »odprtih vrat« pri svetovalni delavki ali razrednikih, namenjeni povezovanju učencev in ustvarjanju zaupanja med njimi in zaposlenimi,
 5. športni dan sestavljen iz različnih športnih disciplin, kjer sodelujejo učenci iz cele šole,
 6. literarni dnevi, kjer bi otroci spoznali prek knjig različne kulture in življa otrok v drugih okoljih in s tem spodbujali sprejetost do drugačnosti,
 7. razredni piknik, ki omogoča povezovanje med učenci, straši in razrednikom,
 8. pogovori na pomembne teme oziroma vrednote med razrednimi urami,
 9. praksa ničelne tolerance do nasilja,
 10. delavnica, ki podpira temo spoštljivega odnosa do sočloveka, razumevanje drugačnosti v različnih okoljih v katera je učenec vključen (šola, družinsko okolje, internet…),
 11. vključevanje lokalnih prebivalcev za spodbujanje povezanosti med šolo in občinskih društvih, z vključevanjem prostovoljnih društev (gasilsko, planinsko, čebelarsko …) v aktivno poučevanje otrok o svojih dejavnostih.

Pomembno pa je, da vse take novosti prilagodi svoji filozofiji in v vsej vertikali krepijo priložnosti za razvijanje samospoštovanja in spoštovanja, s pomočjo:

• osvajanja osnovnih konceptov samospoštovanja,
• prepoznavanja znakov nizkega in visokega samospoštovanja,
• razvijanja telesnega jaza: zavedanje svojega odnosa do lastnega telesa in se učiti, kaj bi lahko spremenili, če je to potrebno,
• vaje veščine pravočasno poskrbeti za svoje osnovne potrebe,
• razvoja čustvene pismenosti,
• vaje za razvoj veščine ’zbrati se’, ’umiriti se’, ’utihniti’, ’počakati,
• kodeksa vedenja, ki temelji na vrednoti spoštovanje: pozdraviti vsakega človeka, prijazno zaprositi za pomoč, izraziti sočutje / sožalje; vaditi, kako pravilno uporabiti pozvalo in kritiko,
• spoznavanja obrambnega vedenja (izogibanje, perfekcionizem in garaštvo, vzvišenost),
• učenja, kako moja dejanja vplivajo na druge,
• učenja neposredne in jasne komunikacije,
• učenja spoznavanja vrednot šole,
• učenja spoznavanje odnosa do sebe in razvijanje samospoštovanja,
• razvijanje samodiscipline,
• raziskovanje predsodkov in razvijanje veščin spoznavanja in spoštovanja drugačnih ter
• razvijanje veščine učenja in razmišljanja.

Predlog vzgojnega načrta, ki temelji na pedagoškem konceptu KULTURA SPOŠTOVANJA

1. Izhodišča vzgojnega načrta Osnovne šole Koroška Bela

Iz poročila analize stanja na področju vzgoje na OŠ Koroška Bela se vidi, da šola veliko dela na vzgojnem področju. Tudi iz letnega poročila se vidi, na primer, da »…skozi celo leto so si prizadevali za kvalitetno predajanje znanja, razvijanje kritičnega mišljenja, negovanje spoštovanja, strpnosti in veselja. Poskrbeli so za pestro izbiri izbirnih predmetov ter razširjenega programa kot so šole v naravi ali tabori, interesne dejavnosti, programi izobraževanja družin«. In še: »S pomočjo dežurstev na hodnikih so povečali nadzor in prispevali k varnosti. Izkazalo se je, da je bilo namerno povzročene materialne škode bistveno manj. Pri nekaterih učencih so opazili neopravičene izostanke, to so reševali z njihovimi starši. Na šoli so uvedli prostor za tiste, ki niso sposobni sami v miru počakati na začetek druge ure. V naprej jim je osnovni cilj premagovanje lenobe med učenci. Vzgojni načrt, v katerem se zavzemajo za življenje v skupnosti in drug z drugim ter učiti se, da bi znali živeti s seboj, so dosledno udejanjali tekom celega leta skozi prireditve, dneve dejavnosti, s sporočili zapisanimi po šoli ter v trenutkih, ko so opazili, da se otroci ne ravnajo po smernicah zapisanimi v njem. V šolskem letu so nadaljevali s poskusom »Gibanje, zdravje za dobro telesno in duševno počutje«. Namen je zagotoviti vsaj 5 ur gibalne aktivnosti na teden oz. eno uro le-te na dan. Uvedli so še minute za sproščanje in aktivni odmor«. Za doseganje motiviranosti učencev, željo po znanju in sproščeno vzdušje. Šola želi podati vsakemu posamezniku možnost za razvijanje svojih sposobnosti. Za učence, ki imajo mentalne in čustvene težave, bi lahko ustvarili mediacijski krožek, v katerem bi bili primorani se učiti neposredne komunikacije.

Šola je ima veliko projektov, na primer projekti, ki spodbujajo branje in pisanje, preventivni projekti, kot na primer, Teden vseživljenjskega učenja, Mesec boja proti odvisnosti, Dan boja proti kajenju, Svetovni dan boja proti aidsu, Odnosi med spoloma, Šola za starše, delavnice za zmanjševanje nasilja. Kot Unescova šola vzgaja v duhu kulture in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine.

Želijo si izboljšati in povečati sodelovanje s starši, organizirali so predavanje o pasteh sodobnega načina življenja in spoštljivo komunikacijo drug do drugega ter reševanje konfliktov. Šola želi splesti čim tesnejše vezi med šolo, učenci in starši, »…saj je le tako mogoče graditi skupne cilje, ki jih bomo uspešno uresničevali«.

Šola v letnem pedagoškem poročilu poudarja pomen šolske svetovalne službe. »Delo svetovalne službe v šoli je v skladu z vzgojno-izobraževalnim ciljem šole usmerjeno v optimalen razvoj otroka, učenca ter hkrati razvoj šole kot celote. Temeljne naloge svetovalne službe so: učenje in poučevanje, vodenje dela z nadarjenimi učenci, koordinacija učne pomoči za učence s posebnimi potrebami in učnimi težavami, šolska kultura, vzgoja, klima, red, telesni in osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj, šolanje in poklicna orientacija, pomoč pri socialno – ekonomskih stiskah, razvojno- preventivno delo ter načrtovanje in evalvacija…« Zanimivo pa je, da ob vseh nalogah, ki so naštete, šolska svetovalna služba nima naloge načrtovanja, spremljanja izvedbe in evalvacije vzgojnega načrta.

Osnovna šola ima tri inačice vzgojnega načrta, kjer so opredeljene vrednote, vzgojna načela in vzgojne dejavnosti. Iz analize treh načrtov izpostavljamo:
• Poslanstvo šole, ki ima dva poudarka: Osebna rast in razvoj vsakega njenega učenca in tudi zaposlenega ter ustvarjanje najboljši pogoji za učenje.
• Vizija temelji na petih vsebinskih elementih: razvijanje kritičnega razmišljanja, pridobivanje kvalitetnega znanje, razvijanje spoštovanja, spodbujanje strpnost in krepitev veselja.
• Cilji osnovne šole so: razvijanje evropskih vrednot; razvoj glede na specifičnosti učenca; skladni razvoj učenca; učenje za življenje s seboj, učenje za življenje v skupnosti; vseživljenjsko učenje; vzgoja za spoštovanje.

Temeljne usmeritve za vzgojno delo so v vseh treh vzgojnih načrtih praktično enake, kar kaže na stabilnost temeljnih smernic. Šola ima svojo filozofijo na področju vzgoje, ki odseva v viziji, poslanstvu in ciljih. Čuti se, da je šola del mreže Unescovih šol, kar se odraža v določenih poudarkih.
Dejavnosti so navedene kot pohvale, priznanja in nagrade; proaktivne in preventivne aktivnosti; vzgojni opomini, postopki ter ukrepi. Šola ima še mnoge druge dejavnosti, ki pa niso del vzgojnih načrtov, ampak drugih pobud, kot so različni projekti. Vidi se nepovezanost vzgojnih dejavnosti.

Za vzgojno delo je pomemben odnos šole s starši, z družinami. Osnovna šola Koroška Bela ima različne nivoje sodelovanja s starši, na primer: skupno postavljanje ciljev pri reševanju problemov; sodelovanje na roditeljskih sestankih; sodelovanje pri upravljanju šole; udeležba na izobraževanjih za starše; udeležba staršev na dnevu odprtih vrat; udeležba staršev pri uresničevanju prednostnih nalog vzgojnega načrta; udeležba staršev v šolskem življenju in delu.

V vzgojnih načrtih izpostavijo tudi izboljšanje vsakodnevne komunikacije in medsebojnih odnosov, krepitev temeljnih učnih navad učencev, graditev boljše nacionalne identitete in ponos do domačega mesta.

Znotraj vzgojnih načrtov ne najdemo zapisanih načinov, kako bo šola uresničevala svoje vrednote, dosegala vzgojne cilje in izvajala vzgojne dejavnosti. Čuti se zadrega, kako cilje povezati s konkretnimi dejavnostmi. Zaradi pomanjkanja povezanosti med ideali in resničnostjo, cilji in dejavnostmi, se kaže potreba po vzgojnem konceptu, ki bi nudil ’lastno filozofijo’, ki bi omogočala povezanost obeh nivojev. Potem se ne bi dejavnosti kopičile (vsaka dejavnost je dobra), toda bi izbirali dejavnosti, ki bi pomagale dosegati zastavljene cilje, ker bi šola vedela, kaj želi doseči in kako želi to doseči. Na podlagi tega bi lažje izdelali ’akcijski načrt’.

Izhodišče za oblikovanje vzgojnega načrta so tudi sporočila anketiranju zaposlenih, staršev in učencev o vzgojnem delu na Osnovni šoli Koroška Bela. Izpostavljamo nekaj sporočil:

 • Anketiranci izpostavljajo, da je vzgajanje za njih zelo pomembno. Še posebej se odraža visoka stopnja pomembnosti pri zaposlenih (87%) in starših (73%), pri učencih je manj izrazito (32%).
 • Zadovoljstvo anketirancev z vzgojnim delom šole je nad povprečjem. Najbolj so zadovoljni zaposleni (97%), potem učenci (65%) in starši (61%).
 • Zaposleni in starši menijo, da bi se vzgojno delo lahko izboljšalo na naslednjih področjih: spodbujanje spoštovanja in strpnosti, spodbujanja samonadzora in samodiscipline učencev ter vzgoje z osebnim zgledom zaposlenih. Učenci si želijo več nagrajevanja v primeru lepega vedenja (20%) in možnost pogovarjanja z učitelji (19%).
 • 95 % zaposlenih, 54% učencev in 25% staršev je seznanjenih z vzgojnim načrtom. 40% zaposlenih in staršev so se z njim seznanili preko predstavitve na šolskem sestanku; 40% učencev preko spletne strani šole. In še pomembno sporočilo, 18% anketirancev je premalo pozna vzgojne načrte, da bi jih lahko komentirali.
 • Pri oblikovanju vzgojnega načrta šole sodelovalo 32% zaposlenih, 3% staršev in 2% učencev.
 • 86% zaposlenih in 68% staršev meni, da je vsebina obstoječega vzgojnega načrta ustrezna in jasna. Kot prednost oboji izpostavljajo ustreznost aktivnosti in vrednot v vzgojnem načrtu. Zaposleni, ki pa z njim niso z njim zadovoljni, si želijo njegovo natančnejšo konkretizacijo, posodobitev in opredelitev posledic kršitev vzgojnega načrta.
 • Zaposleni (34%) izpostavljajo, da so težave pri izvajanju vzgojnega načrta zaradi pomanjkljivega sodelovanja med deležniki, starši (25%) pa zaradi neskladnega delovanja z vzgojnim načrtom.
 • Večina zaposlenih (76%) in učencev (64%) se ne želi aktivno vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega načrta. Sodelovati pa želi 53% staršev.
 • 17% zaposlenih si želi več sodelovanja med deležniki, 33% staršev si želi bolj življenjsko izvedbo vzgojnega načrta.
 • Za zaposlene in starše sta ključni vrednoti spoštovanje in prijateljstvo, za učence pa prijateljstvo in spoštovanje.
 • Zaposleni in učenci visoko cenijo lepo vedenje učencev. Pri čemer je za zaposlene pomembna še razgledanost učencev (17%), za učence pa prijaznost (16%). Starši si želijo, da bi bila šola prepoznavna po spoštovanju (25%) in sodelovanju vseh deležnikov (14%).

Na podlagi opravljenega intervjuja s predstavniki vseh deležnikov (zaposlenih, staršev in učencev) pa je bilo moč ugotoviti naslednje:

 • Najpogostejši element povezovanja vseh deležnikov (zaposlenih, staršev in učencev) na vzgojnem področju predstavlja spoštovanje.
 • Spoštovanje in strpnost imata po mnenju zaposlenih in staršev ključno vlogo pri oblikovanju vizije šole. Da sta omenjeni vrednoti tako visoko ovrednoteni pri zaposlenih in starših, je pogojeno z delom z vzgojno težje obvladljivimi učenci in narodnostno raznolikost učencev na šol.
 • Možnosti za dodatno razvijanje spoštovanja, (sodelovanja) in strpnosti na šoli se kažejo s pomočjo delavnic, večjim sodelovanjem staršev in več pogovora o teh vrednota pri pouku.
 • V oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta se zaposleni, starši in učenci ne vključujejo, ker premalo poznajo tematiko, ker je zanje nepomembna in niso zanjo zainteresirani.
 • Enako kot pri razvijanju vrednot spoštovanja, (sodelovanja) in strpnosti, se lahko deležnike motivira s pomočjo delavnic.

Ugotavljamo, da osnovna šola nima vzgojnega koncepta, ki bi nudil okvir za vzgojno delo, za izbor dejavnosti, postavljanje jasnejših ciljev na področju vzgoje, povezoval cilje, nudil okvir za akcijski načrt, za izbor dejavnosti in nudil okvir za izobraževanje zaposlenih in staršev. Čuti se zadrega, kako zastavljene cilje povezati s konkretnimi dejavnostmi.

Vzgojni koncept služil kot nosilni steber za vsakega zaposlenega na šoli pri izvajanju svojega poklica. Zaposleni vzgojni koncept uporabljajo kot oporo pri oblikovanju vzgojnega načrta, vsega pedagoškega dela na šoli. Ko iščejo konkretne rešitve pri določenih vzgojnih težavah, ki se pojavijo na šoli, imajo svoj okvir, znotraj katerega iščejo rešitve. Okvir jim omogoča, da ne le dodajajo nove dejavnosti ali nove projekte, ampak skrbijo za celostni pristop na področju vzgoje in izobraževanja. Vzgojni koncept postaja ponotranjena življenjska filozofija vseh zaposlenih. Zato ni dovolj, da je vzgojni načrt le nabor različnih vrednot, ampak le te odražajo kulturo šole, celoto, ki jo razumejo vsi na šoli in so jo pripravljeni uresničevati vsakodnevno.

Tudi starši si s pomočjo jasnega vzgojnega koncepta ustvarijo svoje mnenje in pričakovanja o vzgojnem delovanju šole, ki jo obiskuje njihov otrok. Ob zapisu in utemeljitvijo vzgojnega koncepta šole starši spoznajo, kakšen vzgojni ideal šola zasleduje in s kakšnimi pristopi bo svoj vzgojni ideal uresničevala. Na ta način se oblikuje dialog med šolo in družino glede vzgajanja otrok in se zaradi skupnega jezika lažje uskladijo v ciljih in sodelujejo pri dejavnostih. Razvijanje in uresničevanje vzgojnega koncepta je živ proces, ki omogoča staršem aktivno vključenost. Bolj ko so starši in učenci vključeni v izbor vzgojnega koncepta in oblikovanje vzgojnega načrta, lažje se bodo poistovetili z njim in ga uresničevali v praksi. Sočasno pa jim bo sodelovanje pri oblikovanju vzgojnega koncepta dalo občutek, da so slišane njihove vzgojne želje in so pomemben del vzgojnega procesa šole.

 

2. Predstavitev vzgojnega koncepta Osnovne šole Koroška Bela

Vzgojni koncept je filozofski okvir, ki ga šola potrebuje za izdelavo kakovostnega in celostnega vzgojnega načrta. Kot večina šol, tudi Osnovna šola Koroška Bela nima svojega vzgojnega koncepta. Šola ima veliko projektov, je kulturna šola, je vključena v mrežo Unescovih šol, toda nobeden od teh ne nudi celostno podobo vzgojnega dela. Kot vzgojni koncept bi lahko služila Unescova pedagogika, ki bi jo bilo potrebno bolj izkoristiti in preplesti v celotno življenje šole. Mnoge vzgojne dejavnosti so preveč razpršene in ne dajejo občutka, da so med seboj vsebinsko povezane, zato tudi ne povezujejo zaposlenih in staršev za doseganje skupnih ciljev. Pedagoška filozofija poleg vrednot, potrebuje antropološko izhodišče. Iz tega izhajajo vrednote in vzgojna načela, kar nudi podlago za načrtovanje vzgojnih dejavnosti.

Ker je vrednota spoštovanje v analizi stanja najbolj izpostavljena vrednota, se je skupina za vzgojni načrt odločila, da šoli predlaga vzgojni koncept oblikovan na vrednoti spoštovanje. Vzgojni koncept šole bi zato nosil ime KULTURA SPOŠTOVANJA.

 

3. Utemeljitev vzgojnega koncepta Osnovne šole Koroška Bela 

Oblikovanje vzgojnega koncepta omogoča graditev identitete šole, njeno prepoznavnost. Učitelji, starši in učenci so v anketi in intervjujih dali sporočilo, da si želijo večjo prepoznavnost svoje šole in večjo stopnjo pripadnosti. Če želimo povečati pripadnost, je potrebno bolj jasno opredeliti identiteto šole, ki ji lahko deležniki pripadajo.

Ključnega pomena je, da se v oblikovanje vzgojnega načrta vključijo vsi deležniki v šolskem prostoru (zaposleni, starši in učenci), saj je slednji primarno namenjen njim in njihovemu vzgojnemu udejstvovanju. Ta proces se zgodi pri načinu oblikovanja vzgojnega načrta, zato smo pri tem projektu vključili učitelje, učence in starše. Če deležniki ne poznajo vzgojnega načrta, če ne poznajo temeljnih ciljev, ne morejo tvorno sodelovati. Vzgojni koncept ustvari skupni jezik, znotraj katerega se deležniki lahko konstruktivno pogovarjajo in ustvarjalno sodelujejo.

Temeljna vrednota šole je spoštovanje. Zato smo prav to vrednoto vzeli za izhodišče oblikovanja pedagoške zasnove. Spoštovanje nudi več izhodišč za vzgojno delo, sega v jedro osebnosti in je temelj družbenega sobivanja. Spoštovanje je najprej usmerjeno do osebe same in odnosa do sebe, potem v odnos do drugih oseb in tudi odnos do drugih in drugačnih skupnosti. Spoštovanje nudi tudi dobro izhodišče za spodbujanje celostnega razvoja osebnosti.

Človek mora najprej odkriti vrednost svoje osebnosti, vrednost svojega življenja, da bo imel občutek za vrednost drugih. Spoštovanje je torej tesno povezano z odnosom do sebe, kar izražamo v terminu samospoštovanje. Ker želi šola na podlagi izbrane vrednote spoštovanje, proaktivno graditi KULTURO SPOŠTOVANJA, se odloča spodbujati razvoj samospoštovanja. Ravno odnos do sebe, občutek za sebe postane matrica odnosa do drugih ljudi.

Vsak človek je edinstven, dragocen in ima svoje dostojanstvo, zato je vsak človek vreden spoštovanja. V skladu z Unescovo pedagogiko šola učence spodbuja ’učiti se biti’. Kako biti človek, kako razviti svoje potenciale, kako postati srečen človek. Učenci morajo odkriti, doživeti, da je lepo biti človek. ’Biti’ izraža eksistencialno razsežnost življenja, zato je pomembno, da učenci odkrivajo veličino svoje pojavnosti, ne glede na njihovo uspešnost. Družba, ki predvsem tekmuje in hiti, išče najboljše rezultate, da signal, da je človek vreden le po uspešnosti. Toda, človek ni samo produkcijsko bitje, njegova vrednost ni odvisna od delavnosti, rezultatov, ocen, zasluženega denarja ali statusa v družbi. Deklaracija o človekovih pravicah sloni na filozofiji, da je vsak človek vreden sam po sebi, ne glede na spol, raso, vero, sposobnosti, rezultate, status v družbi, vlogo, ki jo ima, itd. Učenci morajo odkriti svojo človeškost, lepoto tega, da je biti človek nekaj izjemnega in velikega. To izhodišče je pomembno tudi zaradi inkluzivne pedagogike, ki temelji na dejstvu, da je človekova vrednost vedno del človekove osebnosti, ne glede na njegove šolske, športne ali poslovne uspehe, zato vreden član skupnosti.

Celostni razvoj osebnosti je osnovni smoter vzgoje in izobraževanja. Samospoštovanje, ki je jedro osebnosti, je, zato odlično izhodišče za razvoj vseh področij. Samospoštovanje povezuje telesni, čustveni, kognitivni, vedenjski, družbeni, estetski in duhovni razvoj posameznika.

V pluralni družbi, ko se različni ljudje med seboj trudijo, da bi zgradili ustvarjalno sožitje, je potrebna najprej strpnost, kar pomeni sprejeti ljudi, ki so drugačni. Ker pa ne gre samo za to, da druge ’trpimo’ ob sebi, ampak gre za več, da nas drugi začnejo zanimati, zato jih spoznavamo in tudi cenimo. Od strpnosti preidemo k spoštovanju. Pomembno je, da ’trpimo’ ob sebi drugače razmišljujoče ljudi, korak naprej pa je, da drugačne ljudi tudi spoznavamo in spoštujemo. To še ne pomeni, da se z vsemi strinjamo, kar je nemogoče, pomeni pa, da se zanimamo, kako drugi razmišlja, kašne vrednote ima, kaj veruje in kaj upa, od kod ima svoje najgloblje motivacije. Iz tega razumemo tudi njegovo vedenje. Želimo razumeti drugega in ga sprejeti v njegovi drugačnosti. To je spoštovanje. To je humus pluralne družbe in humus zdrave demokracije. Če ljudi, ki so drugačni od nas poznamo, nas ni strah pred njimi, lahko ustvarimo neko stopnjo zaupanja in odkrijemo področja, na katerih lahko z njimi sodelujemo. KULTURA SPOŠTOVANJA zato vključuje tri nivoje: strpnost, spoštovanje in sodelovanje. Če sledimo Unescovi pedagogiki, potem moramo vključiti v vzgojni koncept cilj ’učiti se živeti drug z drugim’. Naši učenci naj postanejo mojstri pri ustvarjanju zdravih skupnosti.

Naj povzamemo, spoštovanje je osnova smiselnega sobivanja. Vrednota spoštovanje se nanaša na odnos do sebe, odnos do drugih ljudi in odnos do skupin, ki jim ne pripadamo. Občutek lastne vrednosti je matrica za spoštljive odnose do drugih. Če želimo graditi KULTURO SPOŠTOVANJA, moramo pri razvoju osebnosti skrbeti za razvoj samopodobe in samospoštovanja. Osnovna šola Koroška Bela se zavezuje, da bo gojila KULTURO SPOŠTOVANJA, v vseh teh razsežnostih.

Na podlagi vzgojnega koncepta KULTURA SPOŠTOVANJA bo Osnovna šola Koroška Bela preverila svoje poslanstvo, vizijo, vrednote in cilje ter iz tega načrtovala vzgojne dejavnosti. Hkrati se zavezuje, da bo preverjala doseganje ciljev, zato bo redno izvajala evalvacijo vzgojnih dejavnosti. Šola tudi upa, da bo jasen vzgojni koncept pritegnil starše k kakovostnemu sodelovanju pri vzgojnem delu.

 

4. Vsebina vzgojnega načrta Osnovne šole Koroška Bela

4.1. Cilji vzgojnega delovanja na Osnovni šoli Koroška Bela

Predlagamo, da šola oblikuje na novo ’poslanstvo šole’.

Dva temeljna cilja, ki jih je šola že zapisala v vzgojni načrt in ju ni spreminjala, se lahko ohrani, ker je dober temelj že oblikovane skupne pedagoške filozofije in je tesno povezana s KULTURO SPOŠTOVANJA.
1. cilj: osebna rast in razvoj vsakega njenega učenca in tudi zaposlenega. Na prvem mestu je človek, posameznik, osebna rast in razvoj vsakega učenca in tudi zaposlenega, kar bi vzgojni koncept KULTURI SPOŠTOVANJA dal potrebno vsebino in konkretiziral delo na tem področju. Skladni razvoj posameznikov pa omogoča tudi najboljše pogoje za učenje.
2. cilj: ustvarjanje najboljših pogojev za učenje. Tudi ta je tesno povezan s filozofijo samospoštovanja.

Potrebno pa bi bilo izrecno zapisati, da je poslanstvo šole ’ustvarjati osnove KULTURE SPOŠTOVANJA’. Predlagani cilji:
• osebna rast in razvoj vsakega učenca in zaposlenega,
• ustvarjanje najboljših pogojev za učenje in
• ustvarjati osnove KULTURE SPOŠTOVANJA.

Potrebno bi bilo na novo oblikovati vizijo šole, ki bi izhajala iz želje po oblikovanju KULTURE SPOŠTOVANJA, ki zajema najprej spoštovanje samega sebe in iz tega izhajajoči vsi drugi odnosi, ki oblikujejo KULTURO SPOŠTOVANJA. Ob tem lahko ohrani poudarke prejšnje vizije. Mogoče bi spremenili formulacijo ’kritično razmišljanje’ s sintagmo ’samostojno razmišljanje’, ohranili poudarek ’pridobivanje kvalitetnega znanja’, pri spoštovanju dodali ’razvijanje samospoštovanja in spoštovanja drugih’ in ’negovanje zdrave skupnosti’ ter ohranili ’krepitev veselja’.

Cilji osnovne šole so: celostni razvoj osebnosti učenca s poudarkom vseh razsežnosti (telo, čustva, razum, vedenje, vključenost v skupnost, estetski in duhovni nivo). Posebno pa bi lahko poudarili učenje za življenje s seboj (skrb za osebni razvoj), učenje za življenje v skupnosti; vseživljenjsko učenje. Vsa področja pa naj bodo v sklopu istega imenovalca: vzgoja za spoštovanje.

Iz teh izhodišč si šola oblikuje vzgojne dejavnosti, izbira projekte, osmišljuje vse vzgojne postopke, delavnice, izobraževanja zaposlenih in staršev, povezovanje z okoljem.

4.2. Vrednote vzgojnega delovanja na Osnovni šoli Koroška Bela

Po rezultatih ankete in intervjuja je za šolo najbolj pomembna vrednota spoštovanje. Za zaposlene in starše sta ključni vrednoti spoštovanje in prijateljstvo, za učence pa prijateljstvo in spoštovanje. Ponovimo tudi, da zaposleni in učenci visoko cenijo lepo vedenje učencev. Za zaposlene je pomembna še razgledanost učencev (17%), za učence pa prijaznost (16%). Starši si želijo, da bi bila šola prepoznavna po spoštovanju (25%) in sodelovanju vseh deležnikov (14%).

Iz tega lahko izluščimo temeljne vrednote šole:
• spoštovanje,
• prijateljstvo,
• lepo vedenje,
• razgledanost,
• sodelovanje in
• prijaznost.


4.3. Načela vzgojnega načrta na Osnovni šoli Koroška Bela

Šola naj upošteva načelo:

• postopnosti,
• individualizacije,
• osebne metode učitelja in
• sodelovanja.

4.4.. Vzgojne dejavnosti na Osnovni šoli Koroška Bela

Vzgojni koncept, ki služi za okvir novega vzgojnega načrta, je potrebno postopoma osvajati, spoznavati, zato je potrebno na to pripraviti učitelje in starše. Po njih pa vsebine prenesti na učence. Šoli priporočamo, da obstoječe vzgojne dejavnosti preveri, če služijo doseganju ciljev, ki si jih z vzgojnim konceptom šola postavlja. Pri tem lahko odlično služi Unescova pedagogika, ki nudi širok teoretični okvir za mnoge dejavnosti, ki ustvarjajo KULTURO SPOŠTOVANJA.

Šoli pa priporočamo, da oblikuje zelo podrobno in ciljno dejavnosti, za ustvarjanje KULTURE SPOŠTOVANJA.

Predlagan okvir dejavnosti vsebuje:
1. Dan KULTURE SPOŠTOVANJA,
2. redni pouk,
3. razredne ure,
4. projektni dnevi,
5. izobraževanje za učitelje,
6. izobraževanje za starše,
7. sodelovanje s starši in
8. ostale dejavnosti šole.

POROČILO O INTERVJUJIH O ŽELJENEM VZGOJNEM KONCEPTU IN VZGOJNEM NAČRTU

1. Ključne ugotovitve intervjuvanja zaposlenih

Na podlagi sedmih vsebinskih vprašanj ki smo jih zastavili predstavnikom zaposlenih lahko podamo naslednje ugotovitve o pogledu predstavnikov zaposlenih na oblikovanje in uresničevanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta:

 1. Predstavniki zaposleni so v intervjuju tako pri povezovalnem elementu kot tudi pri viziji šole na prvo mesto postavili spoštovanje.
 2. Pri anketiranju zaposlenih sta se kot najpogostejši vrednoti izpostavili spoštovanje in strpnost. Predstavniki zaposlenih menijo, da so se njihovi kolegi za omenjeni vrednoti odločili zaradi narodnostne raznolikosti učencev na šoli in zaradi pomanjkanja spoštovanja v družbi in pri učencih. Da bi lahko na šoli dodatno razvijali omenjeni vrednoti, bi bilo potrebno po mnenju intervjuvancev vpeljati delavnice na to temo.
 3. Iz odgovorov anketiranih zaposlenih je bilo razvidno, da si le ti najbolj želijo, da bi bila njihova šola prepoznana po lepem vedenju in razgledanosti njihovih učencev. Iz odgovorov intervjuvancev pa je bilo moč razbrati, da so se njihovi kolegi odločili za ta dva elementa prepoznavnost šole, ker na šoli cenijo pridobljeno znanje učencev.
 4. Rezultati anketiranja so pokazali, da se zelo majhno število učiteljev želi vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta. Iz odgovorov v intervjuju pa smo razbrali, da bi le to pomenilo za zaposlene dodatno obremenitev, da ti premalo poznajo vzgojni načrt, da ni bil ustrezen čas za pripravo vzgojnega načrta in da obstajajo druge oblike vzgojnega delovanja na šoli. Po mnenju intervjuvancev bi lahko omenjeno stanje izboljšali z več delavnicami o vzgojnem načrtu, z večjo seznanjenost z namenom vsebinami in primeri uporabljajo vzgojnega načrta, z več pogovarjanja o tej temi in boljše izbranim časom za oblikovanje le tega.


2. Ključne ugotovitve intervjuvanja staršev

Z intervjuvanjem predstavnikov staršev smo želeli dobiti natančnejši vpogled v odgovore anketiranih staršev. Pri tem smo prišli do naslednjih zaključkov:

 1. Predstavniki staršev si želijo, da bi šola povezovala deležnike na točki povezovanja z okoljem, življenja z naravo in vrednoto odgovornosti. Ob tem pa si želijo, da bi vizija šole temeljila na strpnosti.
 2. Strpnost, se je ob spoštovanju in sodelovanju, pojavljala kot najbolj zaželena vrednota pri anketiranju staršev. Predstavniki staršev, ki smo jih intervjuvali menijo, da so te vrednote bile izbrane, zaradi vzgojno težje obvladljivih učencev. Omenjene vrednote bi lahko dodatno razvijali s pomočjo delavnic, obšolskih dejavnosti, s sodelovanjem staršev, zgledom odraslih, vsakodnevnim udejanjenjem omenjenih vrednot in brez popuščanja ob odmikih od njih.
 3. Predstavniki staršev menijo, da ni neživljenjski samo vzgojni načrt, ampak tudi šolski sistem. Da so vzgojni načrti le mrtva črka na papirju in da se ne uresničujejo kot so zastavljeni.
 4. Starši se ne vključujejo v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in izbora načrta, ker niso zainteresirani in ker premalo poznajo tematiko. Pri tem bi jih lahko spodbudili z delavnicami, periodičnimi obšolskimi dejavnostmi in predstavitvami poklicev s strani staršev.

3. Ključne ugotovitve intervjuvanja učencev

Na podlagi odgovorov predstavnikov učencev, ki smo jih dobili s pomočjo intervjuvanja, lahko podam naslednje splošne ugotovitve:

 1. Predstavniki učencev menijo, da vse deležnike na šoli (zaposlene, starše in učence) najbolj povezujejo govorilne ure, odmori, pouk in prireditve. Ob tem pa si želijo, da bi vsi deležniki razvijali vrednote prijaznosti, spoštovanje, komunikacije in enakopravnosti.
 2. Po mnenju predstavnikov zaposlenih so anketirani učenci izbrali vrednote zdravje, prijateljstvo, spoštovanje, varnost in zaupanje, ker so te najbolj potrebne.
 3. Predstavniki učence, ki so sodelovali v intervjuju, menijo, da bi naj bila njihova šola prepoznana po lepem vedenju.
 4. Da bi učence bolj motivirali za sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta, bi jim morali predstaviti vzgojni načrt kot zanimiv in pomemben dokument ter jim zagotoviti prijetno počutje ob oblikovanju in izvajanju le tega.

 

4. Končne ugotovitve intervjuvanja o željenem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu na Osnovni šoli Koroška Bela

Na podlagi odgovorov predstavnikov zaposlenih, staršev in učencev na Osnovni šoli Koroška Bela, ki so sodelovali v intervjuvanju je moč izpostaviti naslednje ključne ugotovitve:

 1. Najpogostejši element povezovanja vseh deležnikov (zaposlenih, staršev in učencev) na vzgojnem področju predstavlja spoštovanje.
 2. Spoštovanje in strpnost imata po mnenju zaposlenih in staršev ključno vlogo pri oblikovanju vizije šole. Da sta omenjeni vrednoti tako visoko ovrednoteni pri zaposlenih in starših, je pogojeno z delom z vzgojno težje obvladljivimi učenci in narodnostno raznolikost učencev na šoli
 3. Možnosti za dodatno razvijanje spoštovanja, (sodelovanja) in strpnosti na šoli se kažejo s pomočjo delavnic, večjim sodelovanjem staršev in več pogovora o teh vrednota pri pouku.
 4. V oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta se zaposleni, starši in učenci ne vključujejo, ker premalo poznajo tematiko, ker je zanje nepomembna in niso zanjo zainteresirani.
 5. Enako kot pri razvijanju vrednot spoštovanja, (sodelovanja) in strpnosti, se lahko deležnike motivira s pomočjo delavnic.

ANALIZA OBSTOJEČEGA VZGOJNEGA NAČRTA IN VZGOJNIH DEJAVNOSTI

1. Sklepne ugotovitve analize pedagoških poročil Osnovne šole Koroška Bela

Na podlagi pedagoških poročil Osnovne šole Koroška Bela med šolskimi leti 2019 in 2022 nas vodi do naslednjih povzetkov:

1. Prednosti vzgojne dejavnosti na Osnovni šoli Koroška Bela
1.1. Vodstvo in zaposleni skrbijo za realizacijo ciljev na vzgojnem področju.
1.2. Učencem so na razpolago raznolike vzgojne in interesne dejavnosti.
1.3. Vodstvo šole spodbuja pedagoške delavce k vpeljevanju inovativnih metod poučevanja.
1.4. Za zaposlene in starše so organizirana različna predavanja.
1.5. Vodstvo in zaposleni zasledujejo cilj dobrega počutja učencev.

2. Pomanjkljivosti vzgojne dejavnosti na Osnovni šoli Koroška Bela
2.1. V času šolanja na daljavo so se pojavljale težave s pomanjkanjem kadra in se začrtan načrt ni realiziral v popolnosti.
2.2. Pri učencih se je pojavljala zmanjšana motivacija za udeležbo pri različnih (vzgojnih) dejavnostih šole.
2.3. Zaradi izrednih okoliščin (Covid-19) so morale biti odpovedane različne šolske dejavnosti, ki bi bile v nasprotnem primeru uresničene.
2.4. Predvsem pri delu z učenci s posebnimi potrebami so se pojavljale pomanjkljive prilagoditve novim okoliščinam učencev (Covid-19).

3. Priložnosti za izboljšave vzgojne dejavnosti na Osnovni šoli Koroška Bela
3.1. Z uporabo lokalno predelane hrane bi lahko pri učencih spremenili pogled učencev na zdrav način prehranjevanja.
3.2. Življenje v urbanem okolju in sodelovanje z lokalnim prebivalstvom ponuja številne možnosti za izobraževanje za trajnostni razvoj pri učencih.
3.3. Ob intenzivnem mednarodnem sodelovanju bi lahko dodatno spodbudili sodelovanje z lokalnimi organizacijami in tako krepili nacionalno identiteto.
3.4. Kljub temu, da vodstvo šole spodbuja pedagoške delavce k uvajanju inovativnih pristopov, pa slednje ni v popolnosti uresničeno.


2. Sklepne ugotovitve analize vzgojnih načrtov Osnovne šole Koroška Bela

Izhajajoči iz analize v prejšnjem poglavju lahko izpostavimo naslednje ključne ugotovitve o vzgojnih načrtih Osnovne šole Koroška Bela:

1. Prednosti vzgojnih načrtov Osnovne šole Koroška Bela
1.1. Iz vrednot v vzgojnih načrtih je razvidno, da se pojavlja želja po celostnem vzgajanju učencev.
1.2. Cilji in vrednote v vzgojnih načrtih izhajajo iz vizije šole.
1.3. Umestitev vodenja z zgledom med vrednote v vzgojnem načrtu iz leta 2020 kaže na zavedanje pomena vzgoje z modelom.

2. Pomanjkljivosti vzgojnih načrtov Osnovne šole Koroška Bela
2.1. V primerjavi s preteklimi vzgojnimi načrti v vzgojnem načrtu iz leta 2020 ni moč zaslediti navedbe prioritetnih področij.
2.2. Vsebina vzgojnih načrtov se prenaša iz leta v leto in se vzgojni načrti bistveno ne posodabljajo.

3. Priložnosti za izboljšanje vzgojnih načrtov Osnovne šole Koroška Bela
3.1. Vzgojni načrt bi lahko temeljil na identitetnih elementih vseh deležnikov v šoli.
3.2. Obstoječi vzgojni načrt bi se lahko nadgradil z akcijskim načrtom (in prioritetami), saj bi na ta način bilo moč razbrati način njegove uresničitve.

3. Sklepne ugotovitve anketiranja zaposlenih

Iz rezultatov anketiranja zaposlenih lahko izpeljemo naslednje bistvene ugotovitve:

1. Pogled na vzgojno delo šole
1.1. Zaposleni so mnenja, da je vzgajanje zelo pomembno oziroma pomembno za delovanje šole in so zadovoljni z vzgojnim delom šole.
1.2. Na podlagi stališč zaposlenih šola zelo omogoča oziroma omogoča vzgojno delo na delovnem mestu. Pri tem pa prevladujejo vzgojno delovanje z zgledom, usklajeno vzgojno delo in doslednost ter seznanjanje učencev s pravicami, odgovornostjo in pravili.
1.3. Pri vzgojnem delu šole si zaposleni želijo več spodbujanja spoštovanja in strpnosti ter usklajenega vzgojnega dela s starši.

2. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole
2.1. Zaposleni menijo, da so vzgojni načrti nujni in vplivajo na vzgojno delo šole, vendar je uspešnost vzgojnih načrtov odvisna od same izvedbe.
2.2. Večina zaposlenih pri oblikovanju vzgojnega načrta ni sodelovala. Tisti pa, ki so sodelovali pri pisanju vzgojnega načrta in ugotavljanju želja zaposlenih, staršev ali učencev.
2.3. Velika večina zaposlenih je bila s samim vzgojnim načrtom bila seznanjena. Prvenstveno so se seznanili z njim na sestankih, preko spletne strani šole ali s samim sodelovanjem pri njegovem oblikovanju.
2.4. Rezultati anketiranja kažejo, da večina zaposlenih ocenjuje vsebino vzgojnega načrta kot ustrezno in jasno. Kot pozitivne elemente obstoječega vzgojnega načrta šole navajajo ustreznost aktivnosti in vrednot v vzgojnem načrtu. Med pomanjkljivostmi pa se pojavljajo nedorečenost posledic kršitev vzgojnega načrta ter potrebo po njegovi konkretizaciji in posodobitvi.
2.5. Zaposleni vzgojni načrt šole najpogosteje izvajajo s proaktivnimi in preventivnimi dejavnostmi v okviru vsakodnevne šolske prakse in s pohvalami priznanji in nagradami učencem.
2.6. Izvajanje vzgojnega načrta šole prvenstveno vpliva na transparentnost dela šole in na vedenje učencev. Zaposleni menijo, da ga je težko izvajati zaradi pomanjkljivega sodelovanja med vsemi deležniki in njegove neživljenjskosti.

3. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole
3.1. Večina zaposlenih se ne želi aktivno vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta. Tisti zaposleni, ki pa bi se želeli vključiti, pa želijo sodelovati pri ugotavljanju, usklajevanju in pisanju vzgojnega načrta in vzgojnega koncepta ter oblikovanju aktivnosti za njuno uresničevanje.
3.2. Zaposleni si želijo, da bi pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta bolj sodelovali deležniki med sabo, da bi bili bolj jasno dorečeni vzgojni ukrepi in da bi bil vzgojni načrt bolj predstavljen vsem deležnikom.
3.3. Po mnenju zaposlenih bi morali na šoli še posebej razvijati naslednje ključne vrednote: spoštovanje, strpnost, poštenost in znanje.
3.4. Na podlagi odgovorov zaposlenih je razvidno, da šola daje poudarek na razvijanju strpnosti, discipline in medosebnim odnosom. Ponosni pa so na pozdravljanje učencev,
3.5. Lepo vedenje in razgledanih učencev sta dva ključna elementa prepoznavnosti šole, ki ju zaposleni še posebej izpostavljajo.

4. Ključne ugotovitve anketiranja staršev

Na podlagi rezultatov anketiranja staršev lahko podamo naslednja splošna spoznanja:

1. Pogled na vzgojno delo šole
1.1. Pri starših prevladuje mnenje, da je vzgajanje učencev za njih zelo pomembno.
1.2. Z vzgojnim delom šola pa so zadovoljni.
1.3. Ključna področja za izboljšanje vzgojnega dela na šoli se pojavljajo na področju spodbujanja spoštovanja, strpnosti, samonadzora in samodiscipline učencev.

2. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole
2.1. Starši so mnenja, da so vzgojni načrti nujni in je njihova uspešnost odvisna od same izvedbe.
2.2. Pri samem oblikovanju vzgojnega načrta šole je sodelovalo malo staršev. Jih je pa več seznanjenih z njim.
2.3. Pri obstoječem vzgojnem načrtu so staršem všeč navedene vrednote in aktivnosti ter vpliva na preglednosti dela šole.
2.4. Staršem pa se zdi problematična samo uresničevanje vzgojnega načrta, saj je pogosto delovanje deležnikov v neskladju z njim.

3. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole
3.1. Starši si nekoliko bolj želijo sodelovati pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta kot je to bilo predhodno, predvsem pri usklajevanju želja deležnikov.
3.2. Iz odgovorov staršev je razvidno, da si želijo vzgojni načrt, ki bi bil bolj življenjski.
3.3. Po mnenju staršev bi naj na šoli še posebej razvijali vrednote spoštovanja, sodelovanja in strpnosti. Slednje pa so tisti elementi po katerih bi naj bila šola prepoznana.

5. Ključne ugotovitve anketiranja učencev

Na podlagi opravljenega anketiranja učencev o vzgojnem stanju na Osnovni šoli Koroška Bela je moč podati naslednje ključne ugotovitve:

1. Pogled na vzgojno delo šole
1.1. Mnenje učencev je, da je vzgajanje pomemben dejavnik šole.
1.2. S samim načinu vzgajanja na šoli so učenci zadovoljni.
1.3. Na vzgojnem področju si učenci predvsem želijo nagrad v primeru lepega vedenja in možnosti pogovora z učitelji ob vseh njihovih vzgojnih težavah.

2. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole
2.1. Večina učencev ne pozna vzgojnega načrta šole in njegove vsebine.
2.2. Učenci, ki pa poznajo vzgojni načrt, so se z njim seznanili preko šole najpogosteje preko spletne strani in s pomočjo učitelja/ice.
2.3. Oblikovanje vzgojnega načrta je bilo vključenih zelo majhno število anketiranih učencev (2% vseh). Tisti, ki pa so sodelovali pri oblikovanju vzgojnega načrta, pa so sodelovali na način, da so izpolnili vprašalnik.

3. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole
3.1. Večina anketiranih učencev ni izrazila posebne želje po aktivni vključitvi v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta.
3.2. Kot ključne vrednote za učence v njihovem življenju in tudi tiste, ki si jih želijo v šoli še posebej razvijati, se pojavljajo: zdravje, prijateljstvo, spoštovanje, poštenost, varnost in zaupanje.
3.3. Iz kategoriziranih odprtih odgovorov učencev je razvidno, da si le ti želijo osnovno šolo, ki bo prepoznana po prijaznosti, lepem vedenju, športnih aktivnosti in prehrani.

6. Ključne ugotovitve anketiranja o vzgojnem stanju na Osnovni šoli Koroška Bela (skupaj zaposleni, starši in učenci)

V zaključnem poglavju o anketiranju zaposlenih, staršev in učencev o vzgojnem stanju na Osnovni šoli Koroška Bela podajamo naslednja ključna spoznanja:

1. Pogled na vzgojno delo šole
1.1. Anketiranci izpostavljajo, da je vzgajanje za njih zelo pomembno. Še posebej se odraža visoka stopnja pomembnosti pri zaposlenih (87%) in starših (73%), pri učencih pa je ta pomembnost izrazito manjša (32%).
1.2. Zadovoljstvo vseh anketirancev z vzgojnim delom šole je nad povprečjem. S slednjim so najbolj zadovoljni zaposleni (97% je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih). Manjše zadovoljstvo pa je opazno pri starših (61% je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih) in učencih (65% je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih).
1.3. Zaposleni in starši menijo, da bi se vzgojno delo lahko izboljšalo pri naslednjih treh področjih: spodbujanje spoštovanja in strpnosti (prevladuje pri obeh skupinah – 20% zaposlenih in 23% staršev), spodbujanja samonadzora in samodiscipline učencev ter vzgoje z osebnim zgledom zaposlenih. Osebni zgled zaposlenih je najpogostejši način vzgojnega delovanja zaposlenih na delovnem mestu (24%). Učenci pa si želijo več nagrajevanja v primeru lepega vedenja (20%) in možnost pogovarjanja z učitelji o vsem (19%).

2. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole
2.1. Po mnenju večine zaposlenih (31%) in staršev (24%) je uspešnost vzgojnih načrtov pogojena od same izvedbe. Hkrati pa je iz odgovorov obeh skupin anketirancev (19% zaposlenih in 17% staršev) moč zaznati nujnost vzgojnih načrtov v osnovnošolskem prostoru.
2.2. Iz odgovorov vseh treh skupin anketirancev je razvidno, da jih je le 5 % sodelovalo pri oblikovanju vzgojnega načrta šole. Pri čemer so prevladovali zaposleni (32%). Starši (3%) in učenci (2%) pa so sodelovali v bistveno manjšem obsegu. Večina učiteljev (56%) je sodelovala pri samem pisanju vzgojnega načrta, starši so sodelovali pri ugotavljanju njihovih želja, učenci pa pretežno pri izpolnjenju vprašalnika.
2.3. So pa vsi deležniki v večji meri seznanjeni z vzgojnim načrtom, kot jih je sodelovalo pri njegovem oblikovanju. Tako je 95 % zaposlenih, 54% učencev in 25% staršev seznanjenih z vzgojnim načrtom. Večina zaposlenih (40%) in staršev (40%) so se z njim seznanili preko predstavitve na šolskem sestanku. Učenci pa pretežno (40%) preko spletne strani šole.
2.4. Večina zaposlenih (86%) in staršev (68%) meni, da je vsebina obstoječega vzgojnega načrta ustrezna in jasna. Kot prednost oboji izpostavljajo ustreznost aktivnosti in vrednot v vzgojnem načrtu. Zaposleni, ki pa z njim niso z njim zadovoljni, pa si želijo njegovo natančnejšo konkretizacijo, posodobitev in opredelitev posledic kršitev vzgojnega načrta. Starši pa pretežno večji poudarek na njegovi ustrezni izvedbi in jasnosti.
2.5. Zaposleni (37%) in starši (25%) menijo, da sama izvedba vzgojnega načrta pomembno vpliva na preglednost vzgojnega dela šole. Se pa na ravni pomanjkljivosti pojavljajo manjše razlike med odgovori zaposlenih in staršev. Tako zaposleni (34%) kot tudi starši (11%) navajajo, da je vzgojni načrt neživljenjski. Razlike pa se pojavljajo na točki, da zaposleni (34%) izpostavljajo, da so težave pri izvajanju vzgojnega načrta zaradi pomanjkljivega sodelovanja med deležniki, starši (25%) pa zaradi neskladnega delovanja z vzgojnim načrtom.

3. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole
3.1. Tako večina zaposlenih (76%) kot tudi učencev (64%) se ne želi aktivno vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta. Si pa slednje želi večina (53%) staršev.
3.2. Tako zaposleni kot tudi starši, ki so izrazili željo po aktivnem sodelovanju pri oblikovanju in izvajanju bodočega vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta želijo sodelovati v vseh fazah, t. j. ugotavljanju in usklajevanju želja, pisanju vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta, oblikovanju aktivnosti za njuno uresničevanje in evalvacijo.
3.3. Med zaposlenimi in starši se pojavljajo razlike pri željenih spremembah načina oblikovanje in izvajanje vzgojnega načrta. Največ zaposlenih (17%) si želi več sodelovanja med deležniki, starši (33%) pa si želijo bolj življenjsko izvedbo vzgojnega načrta.
3.4. Mnenje zaposlenih in staršev je zelo podobno pri navedbi ključnih vrednot za njih osebno. V obeh primerih se kot najpogostejši ključni vrednoti pojavljata spoštovanje in prijateljstvo. Za učence sta prav tako pomembni osebni ključni vrednoti spoštovanje in prijateljstvo (M=3,6), ob zdravju (M=3,7).
3.5. Spoštovanje je tista vrednota, ki bi si jo želeli tako zaposleni (28%) kot tudi starši (27%) bolj razvijati na šoli. Ob tem bi si želeli zaposleni dati večji poudarek še na razvijanju strpnosti, starši pa sodelovanju. Pri učencih pa je vrstni red ključnih vrednot, ki bi jih naj bolj razvijali na šoli enak kot pri njihovih osebnih ključnih vrednotah, to je zdravje (M=4,6), prijateljstvo in spoštovanje (M=4,5).
3.6. Zaposleni in učenci imajo dokaj podoben pogled na željene elemente prepoznavnosti njihove šole na vzgojnem področju. Oboji namreč visoko vrednotijo lepo vedenje učencev. Pri čemer je za zaposlene pomembna še razgledanost učencev (17%), za učence pa prijaznost (16%). Starši si želijo, da bi bila šola prepoznavna po spoštovanju (25%) in sodelovanju vseh deležnikov (14%).


7. Sklepne ugotovitve

V pričujočem dokumentu o vzgojnih načrtih in vzgojni dejavnosti na Osnovni šoli Koroška Bela so bila prikazane analize pedagoških poročil, vzgojnih načrtov in rezultati anketiranja zaposlenih, staršev in učiteljev. Glede na različne vire analiz lahko podamo sledeče sklepne ugotovitve:

 1. Analiza pedagoških poročil Osnovne šole Koroška Bela
  1. Vodstvu šole in zaposlenim je pomembno dobro počutje učencev v šoli.
  2. Zaposleni na šoli izvajajo raznolike vzgojnega dejavnosti za učence, z željo po njihovem celostnem razvoju.
  3. Namera vodstva šole je vpeljati inovativne pristope k pedagoškemu delu, ki jih je potrebno kakovostno izpeljati v realnosti.
  4. Čas šolanja na daljavo je pomembno vplival na pedagoško delovanje, saj se je šola srečevala s pomanjkanjem kadra in zastavljenih dejavnosti ni bilo mogoče v popolnosti realizirati.
  5. Značilnosti okolja, kjer se nahaja šola, omogočajo dodatne možnosti izobraževanja učencev za trajnostni razvoj.

 

2. Analiza vzgojnih načrtov Osnovne šole Koroška Bela

  1. Cilji in vrednote v vzgojnih načrtih odražajo željo vodstva šole in zaposlenih po celostnem razvoju učencev.
  2. Iz vzgojnih načrtov je razvidna jasna strukturiranost in povezava med vizijo šole, cilji in vrednotami v vzgojnem načrtu.
  3. Primerjava vzgojnih načrtov kaže, da se velika večina vsebin prenaša in je vsebinskih sprememb relativno malo.
  4. Široka zastavljenost vrednot v vzgojnih načrtih ne odraža jasne identitete šole na vzgojnem področju.
  5. Da bi vzgojni načrt pridobil na večji transparentnosti in učinkovitosti, bi ga bilo potrebno dopolniti z akcijskim načrtov.

 

3. Rezultati anketiranja zaposlenih, staršev in učencev Osnovne šole Koroška Bela

  1. Med vsemi deležniki, t. j. zaposlenimi, starši in učenci, veje visoka stopnja zavedanja pomena vzgoje z učence.
  2. Med starši in učenci je moč zaznati nizko stopnjo sodelovanja pri oblikovanju vzgojnega načrta. Hkrati pa je nizka želja po le tem.
  3. Iz odgovorov zaposlenih in staršev je razvidno, da je uresničevanje vzgojnega načrta omejeno zaradi sodelovanja in neskladnega delovanja deležnikov.
  4. Med ključnimi vrednotami, ki se izpostavljajo kot najbolj zaželene, se pri vseh deležnikih pojavljata spoštovanje in strpnost.
  5. Zaposleni in učenci izražajo željo, da bi bila šola prepoznana po lepem vedenju učencev.

 Vprašanja za intervjuje – učenci

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Izvedli smo že anketiranje in smo dobili vpogled v vzgojo na vaši šoli. Danes pa bi želeli dobiti odgovore na vprašanja, kako si želite učenci, da bi vas vzgajali na šoli v prihodnosti.

Vljudno te vabimo k sodelovanju pri intervjuju in te prosimo, da nam na sledeča vprašanja podaš čim bolj obsežne in poglobljene odgovore.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan, pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

VPRAŠANJA:

 1. vprašanje: Kako bi naj na vaši šoli vzgajali učence? Zakaj?
 2. vprašanje: Katere vrednote bi naj v šolskem prostoru veljale za vse (zaposlene, starše in učence)? Zakaj?
 3. vprašanje: Učenci so v anketi navedli, da si želijo, da bi v šoli še posebej razvijali vrednote zdravje, prijateljstvo, spoštovanje, varnost in zaupanje. Zakaj misliš, da so učenci tako odgovorili?
 4. vprašanje: Učenci si želijo, da bi bila vaša šola prepoznana po prijaznosti in lepem vedenju učencev. Zakaj so po tvojem mnenju učenci izpostavili prijaznost in lepo vedenje?
 5. vprašanje: 64% učencev se ne bi želelo vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega načrta. Zakaj si učenci ne želijo v večji meri vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega načrta?

Vprašanja za intervjuje – starši

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo oblikovati vzgojni načrt, ki bo temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Izvedli smo že anketiranje in tako ste nam podali vpogled v stanje na vzgojnem področju. Danes pa bi želeli dobiti natančnejši vpogled v vaše želje pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri intervjuju in vas prosimo, da nam na sledeča vprašanja podate čim bolj obsežne in poglobljene odgovore.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

VPRAŠANJA:

 1. vprašanje: Kaj najbolj povezuje vse (zaposlene, starše in učence) na vaši šoli in bi lahko služilo kot element poistovetenja na vzgojnem področju? Zakaj?
 2. vprašanje: Kako bi se naj po vašem mnenju glasila vizija vaše šole na vzgojnem področju? Zakaj?
 3. vprašanje: Po mnenju staršev bi morali na vaši šoli še posebej razvijati vrednote spoštovanje, sodelovanje in strpnost. Kaj je razlog za izbiro teh treh vrednot pri starših?
 4. vprašanje: Na kakšen način bi lahko vrednote spoštovanje, sodelovanje in strpnost še dodatno razvijali na šoli?
 5. vprašanje: Starši si želijo, da bi bilo izvajanje vzgojnega načrta bolj življenjsko in, da bi bilo delovanje vseh na šoli v skladu z vzgojnim načrtom. Kje vidite razloge za takšen pogled staršev na izvajanje vzgojnega načrta?
 6. vprašanje: Rezultati anketiranja kažejo, da se 47% staršev ne bi želelo vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta. Zakaj se starši ne želijo v večji meri vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?
 7. vprašanje: Na kakšen način bi bilo smiselno motivirati starše k večji vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?

Vprašanja za intervjuje – zaposleni

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo oblikovati vzgojni načrt, ki bo temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Izvedli smo že anketiranje in tako ste nam podali vpogled v stanje na vzgojnem področju. Danes pa bi želeli dobiti natančnejši vpogled v vaše želje pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri intervjuju in vas prosimo, da nam na sledeča vprašanja podate čim bolj obsežne in poglobljene odgovore.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Vaš položaj na šoli oziroma pri pripravi vzgojnega načrta::

Vodstveni kader šole (ravnatelj/-ica, pomočnik/-ca ravnatelja/-ice, vodja enote/aktiva na šoli)

Predstavnik/-ica zaposlenih (predstavnik/-ca sveta šole, predstavnik/-ca sindikata itd.)

Član/-ica skupine za pripravo vzgojnega načrta šole

 

 1. vprašanje: Kaj najbolj povezuje vse (zaposlene, starše in učence) na vaši šoli in bi lahko služilo kot element poistovetenja na vzgojnem področju? Zakaj?
 2. vprašanje: Kako bi se naj po vašem mnenju glasila vizija vaše šole na vzgojnem področju? Zakaj?
 3. vprašanje: Po mnenju zaposlenih bi morali na vaši šoli še posebej razvijati vrednoti spoštovanje in strpnost. Kaj je razlog za izbiro teh dveh vrednot pri zaposlenih?
 4. vprašanje: Na kakšen način bi lahko vrednoti spoštovanje in strpnost še dodatno razvijali na šoli?
 5. vprašanje: Zaposleni si želijo, da bi bila vaša šola prepoznana po lepem vedenju učencev in njihovi razgledanosti. Zakaj si želijo zaposleni prepoznavnost vaše šole ravno po teh dveh elementih?
 6. vprašanje: Rezultati anketiranja kažejo, da se 76% zaposlenih ne bi želelo vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta. Zakaj se zaposleni ne želijo v večji meri vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?
 7. vprašanje: Na kakšen način bi bilo smiselno motivirati vaše zaposlene k večji vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?

Anketni vprašalnik za učence

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Vljudno te naprošamo za sodelovanje pri anketiranju. Tvoje sodelovanje je namreč ključno za izvedbo projekta, saj le s tvojimi odgovori lahko dobimo vpogled v vzgojno delo vaše šole in tvoje želji pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boš potreboval približno 10 minut časa.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

1. Splošni podatki

1. Tvoj spol:

Moški

Ženska

2. Razred, ki ga obiskuješ:

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

2. Pogled na vzgojno delo šole

3. Kako pomembno je zate, na kakšen način te v šoli vzgajajo?

Zelo pomembno

Pomembno

Delno pomembno

Nepomembno

4. Kaj bi na šoli še lahko naredili, da bi ti pomagali pri odraščanju?

Možnih je več odgovorov. Izbereš lahko največ tri odgovore.

Z učitelji bi skupaj oblikovali pravila lepega vedenja na šoli.

Učitelji bi mi pokazali, kako se naj vedem.

Učitelji bi mi povedali, kakšno vedenje pričakujejo od mene.

Učitelji bi me nagradili v primeru lepega vedenja.

Učitelji bi imeli enaka pričakovanja do vseh.

Z učitelji bi se lahko pogovarjali o vsem.

Učitelji bi mi ponudili pomoč pri odraščanju, ko bi le to potreboval.

Drugo: Anketni vprašalnik za učence

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Vljudno te naprošamo za sodelovanje pri anketiranju. Tvoje sodelovanje je namreč ključno za izvedbo projekta, saj le s tvojimi odgovori lahko dobimo vpogled v vzgojno delo vaše šole in tvoje želji pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boš potreboval približno 10 minut časa.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

1. Splošni podatki

1. Tvoj spol:

Moški

Ženska

2. Razred, ki ga obiskuješ:

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

2. Pogled na vzgojno delo šole

3. Kako pomembno je zate, na kakšen način te v šoli vzgajajo?

Zelo pomembno

Pomembno

Delno pomembno

Nepomembno

4. Kaj bi na šoli še lahko naredili, da bi ti pomagali pri odraščanju?

Možnih je več odgovorov. Izbereš lahko največ tri odgovore.

Z učitelji bi skupaj oblikovali pravila lepega vedenja na šoli.

Učitelji bi mi pokazali, kako se naj vedem.

Učitelji bi mi povedali, kakšno vedenje pričakujejo od mene.

Učitelji bi me nagradili v primeru lepega vedenja.

Učitelji bi imeli enaka pričakovanja do vseh.

Z učitelji bi se lahko pogovarjali o vsem.

5. Kako si zadovoljen s tem, kako te na šoli vzgajajo?

Zelo zadovoljen/na

Zadovoljen/na

Delno zadovoljen/na

Nezadovoljen/na

3. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole

6. Ali veš, kaj je vzgojni načrt?

Da

Ne

7. Ali veš, kaj je napisano v vzgojnem načrtu vaše šole in zakaj se uporablja?

Da

Ne

7.1. Kako si se seznanil/a z vzgojnim načrtom?

Možnih je več odgovorov.

Učitelj/ica mi ga je predstavil/a

Starši so mi ga predstavili

Sam sem si ga ogledal na spletni strani šole

Drugo:

8. Ali si sodeloval/a pri oblikovanju vzgojnega načrta vaše šole?

Da

Ne

8.1. Na kakšen način si sodeloval/a pri oblikovanju vzgojnega načrta?

Možnih je več odgovorov.

Izpolnil/a sem vprašalnik

Pri pouku smo se pogovarjali o vzgojnem načrti

V razredu smo izdelali plakat/miselni vzorec

Drugo:

4. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole

9. Ali bi se želel/a aktivneje vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?

Da

Ne

10. Oceni, kako pomembne so zate naslednje ključne vrednote.

Nepomembna

Malo pomembna

Srednje pomembna

Pomembna

Zelo pomembna

Delavnost

Denar

Disciplina

Enakost

Iskrenost

Lepota

Ljubezen

Poštenost

Pravičnost

Prijateljstvo

Pripadnost

Privlačnost

Resnicoljubnost

Sodelovanje

Solidarnost

Spoštovanje

Strpnost

Svoboda

Udobno življenje

Ugled

Ustvarjalnost

Varnost

Vera

Zabava

Zaupanje

Zdravje

11. Oceni, katere ključne vrednote bi morali na vaši šoli še posebej razvijati.

Nepomembna

Malo pomembna

Srednje pomembna

Pomembna

Zelo pomembna

Delavnost

Denar

Disciplina

Enakost

Iskrenost

Lepota

Ljubezen

Poštenost

Pravičnost

Prijateljstvo

Pripadnost

Privlačnost

Resnicoljubnost

Sodelovanje

Solidarnost

Spoštovanje

Strpnost

Svoboda

Udobno življenje

Ugled

Ustvarjalnost

Varnost

Vera

Zabava

Zaupanje

Zdravje

12. Po čem bi si želel/a, da bi bila vaša šola še posebej prepoznana na vzgojnem področju in čemu naj se še posebej posvečali?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

Anketni vprašalnik za starše

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje pri anketiranju. Vaše sodelovanje je namreč ključno za izvedbo projekta, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v vzgojno delo vaše šole in vaše želje pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 15 minut časa.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

1. Splošni podatki

1. Vaš spol:

Moški

Ženska

2. Vaša starost:

Do 30 let

Od 31 do 40 let

Od 41 do 50 let

Nad 50 let

3. Število vaših otrok, ki obiskujejo šolo:

Število otrok

Na razredni stopnji

Na predmetni stopnji

2. Pogled na vzgojno delo šole

4. Kako pomembno je za vas vzgojno delo z učenci?

Zelo pomembno

Pomembno

Delno pomembno

Nepomembno

5. Kako zadovoljni ste z vzgojnim delom vaše šole?

Zelo zadovoljen/na

Zadovoljen/na

Delno zadovoljen/na

Nezadovoljen/na

6. Na katerih področjih bi se lahko izboljšalo vzgojno delo vaše šole?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

Na področju vzgoje z osebnim zgledom zaposlenih

Na področju usklajenega vzgojnega dela zaposlenih

Na področju usklajenega vzgojnega dela s starši

Na področju spodbujanja samonadzora in samodiscipline učencev

Na področju seznanjanja učencev s pravicami in dolžnostmi

Na področju preventivnega vzgojnega dela

Na področju aktivnega sodelovanja učencev pri njihovi vzgoji

Na področju spodbujanja spoštovanja in strpnosti

Na področju izvajanja vzgojnih ukrepov

Na področju pohval in nagrad za učence

Drugo:

3. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole

7. Kakšen je vaš pogled na prisotnost vzgojnih načrtov v osnovnih šolah?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

8. Ali ste sodelovali pri oblikovanju vzgojnega načrta vaše šole?

Da

Ne

8. 1. Na kakšen način ste sodelovali pri oblikovanju vzgojnega načrta?

Možnih je več odgovorov.

Pri ugotavljanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri usklajevanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri pisanju vzgojnega načrta

Drugo:

9. Ali ste seznanjeni z vsebino vzgojnega načrta vaše šole?

Da

Ne

9.1. Na kakšen način ste se seznanili z vzgojnim načrtom?

Možnih je več odgovorov.

Sam/a sem sodeloval/a pri oblikovanju vzgojnega načrta

Preko predstavitve na sestanku

Osebno s strani šole

Po e-pošti

Preko spletne strani šole

Drugo:

9.2. Kako ocenjujete vsebino vzgojnega načrta vaše šole?

Vsebina vzgojnega načrta je ustrezna in jasna.

Vsebina vzgojnega načrta je pomanjkljiva.

9.2.1 Kaj vam je pri vsebini vzgojnega načrta še posebej všeč?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite všečnost

1. všečnost

2. všečnost

3. všečnost

9.2.2. Na katerih točkah je vsebina vzgojnega načrta pomanjkljiva?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite pomanjkljivost

1. pomanjkljivost

2. pomanjkljivost

3. pomanjkljivost

10. Kje vidite prednosti pri izvajanju vzgojnega načrta?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

11. Kje vidite pomanjkljivosti pri izvajanju vzgojnega načrta?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

4. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole

12. Ali bi se želeli aktivneje vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?

Da

Ne

12.1. Na kakšen način bi želeli sodelovali pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

Pri ugotavljanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri usklajevanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri pisanju vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri promociji vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri oblikovanju aktivnosti za uresničevanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri evalvaciji uresničevanja vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Drugo:

13. Kaj bi spremenili pri dosedanjem načinu oblikovanja in izvajanja vzgojnega načrt?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite spremembo

1. sprememba

2. sprememba

3. sprememba

14. Navedite tri ključne vrednote, ki so pomembne za vas osebno:

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite vrednoto

1. ključna vrednota

2. ključna vrednota

3. ključna vrednota

15. Navedite tri ključne vrednote, ki bi jih morali še posebej razvijati na vaši šoli:

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite vrednoto

1. ključna vrednota

2. ključna vrednota

3. ključna vrednota

16. Po čem bi si želeli, da bi bila vaša šola še posebej prepoznana na vzgojnem področju in čemu bi se naj še posebej posvečali?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

Anketni vprašalnik za zaposlene

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje pri anketiranju. Vaše sodelovanje je namreč ključno za izvedbo projekta, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v vzgojno delo vaše šole in vaše želje pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 20 minut časa.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

1. Splošni podatki

1. Vaš spol:

Moški

Ženska

2. Vaše delovno mesto na šoli:

Vodstveni/a delavec/ka (ravnatelj/ica, pomočnik/ca ravnatelja/ice)

Učitelj/ica (učitelj/ica razrednega pouka, predmetni/a učitelj/ica, učitelj/ica podaljšanega bivanja itd.)

Šolski/a svetovalni/a delavec/ka (psiholog/inja, pedagog/inja itd.)

Ostali/a strokovni/a delavec/ka (računalničar/ka, knjižničar/ka itd.)

Drugi/a delavec/ka šole (tajnik/ca, računovodja/kinja, hišnik/ca, kuhar/ica, čistilec/ka itd.)

3. Vaše število let zaposlitve na šoli:

Do 10 let

Od 11 do 20 let

Od 21 do 30 let

Od 31 do 40 let

Nad 40 let

2. Pogled na vzgojno delo šole

4. Kako pomembno je za vas vzgojno delo z učenci?

Zelo pomembno

Pomembno

Delno pomembno

Nepomembno

5. Kako zadovoljni ste z vzgojnim delom vaše šole?

Zelo zadovoljen/na

Zadovoljen/na

Delno zadovoljen/na

Nezadovoljen/na

6. Koliko možnosti za vzgojno delo vam omogoča delovno mesto?

Zelo omogoča

Omogoča

Delno omogoča

Ne omogoča

7. Na kakšen način najpogosteje vzgojno delujete na vašem delovnem mestu?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

Z osebnim zgledom

Z lastnim usklajenim vzgojnim delom in doslednostjo

Z usklajenim vzgojnim delom s starši

S spodbujanjem samonadzora in samodiscipline pri učencih

S seznanjanjem učencev o pravicah, odgovornostjo in pravili

S preventivnim vzgojnim delom

Z omogočanjem aktivnega sodelovanja učencev

Z vzajemnim spoštovanjem učencev

Drugo:

8. Na katerih področjih bi se lahko izboljšalo vzgojno delo vaše šole?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

Na področju vzgoje z osebnim zgledom zaposlenih

Na področju usklajenega vzgojnega dela zaposlenih

Na področju usklajenega vzgojnega dela s starši

Na področju spodbujanja samonadzora in samodiscipline učencev

Na področju seznanjanja učencev s pravicami in dolžnostmi

Na področju preventivnega vzgojnega dela

Na področju aktivnega sodelovanja učencev pri njihovi vzgoji

Na področju spodbujanja spoštovanja in strpnosti

Na področju izvajanja vzgojnih ukrepov

Na področju pohval in nagrad za učence

Drugo:

3. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole

9. Kakšen je vaš pogled na prisotnost vzgojnih načrtov v osnovnih šolah?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

10. Ali ste sodelovali pri oblikovanju vzgojnega načrta vaše šole?

Da

Ne

10. 1. Na kakšen način ste sodelovali pri oblikovanju vzgojnega načrta?

Možnih je več odgovorov.

Pri ugotavljanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri usklajevanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri pisanju vzgojnega načrta

Drugo:

11. Ali ste seznanjeni z vsebino vzgojnega načrta vaše šole?

Da

Ne

11.1. Na kakšen način ste se seznanili z vzgojnim načrtom?

Možnih je več odgovorov.

Sam/a sem sodeloval/a pri oblikovanju vzgojnega načrta

Preko predstavitve na sestanku

Osebno s strani vodstva šole

Po e-pošti

Preko spletne strani šole

Drugo:

11.2. Kako ocenjujete vsebino vzgojnega načrta vaše šole?

Vsebina vzgojnega načrta je ustrezna in jasna.

Vsebina vzgojnega načrta je pomanjkljiva.

11.2.1 Kaj vam je pri vsebini vzgojnega načrta še posebej všeč?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite všečnost

1. všečnost

2. všečnost

3. všečnost

11.2.2. Na katerih točkah je vsebina vzgojnega načrta pomanjkljiva?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite pomanjkljivost

1. pomanjkljivost

2. pomanjkljivost

3. pomanjkljivost

12. Ali vam je vzgojni načrt v pomoč pri vašem vzgojnem delu?

Da

Ne

13. Na kakšen način najpogosteje izvajate vzgojni načrt na vaši šoli?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

S seznanjanjem vseh akterjev (zaposlenih, staršev in učencev) o vsebini vzgojnega načrta

S proaktivnimi in preventivnimi dejavnostmi v okviru vsakodnevne šolske prakse (npr. kakovostno organiziranje učenja, vzajemno spoštovanje, odgovornost na področju učenja, medsebojnih odnosov)

Z vzgojnimi postopki (npr. svetovanje, šolska mediacija, restitucija)

Z vzgojni ukrepi in opomini (ukrepanje v primeru težjih ali ponavljajočih kršitev Pravil šolskega reda)

S pohvalami, priznanji in nagradam

Vzgojnega načrta ne izvajamo

Drugo:

14. Na kakšen način najpogosteje izvajate vzgojni načrt na vašem delovnem mestu?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

S seznanjanjem vseh akterjev (zaposlenih, staršev in učencev) o vsebini vzgojnega načrta

S proaktivnimi in preventivnimi dejavnostmi v okviru vsakodnevne šolske prakse (npr. kakovostno organiziranje učenja, vzajemno spoštovanje, odgovornost na področju učenja, medsebojnih odnosov)

Z vzgojnimi postopki (npr. svetovanje, šolska mediacija, restitucija)

Z vzgojni ukrepi in opomini (ukrepanje v primeru težjih ali ponavljajočih kršitev Pravil šolskega reda)

S pohvalami, priznanji in nagradam

Vzgojnega načrta ne izvajam

Drugo:

15. Kje vidite prednosti pri izvajanju vzgojnega načrta?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

16. Kje vidite pomanjkljivosti pri izvajanju vzgojnega načrta?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

4. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole

17. Ali bi se želeli aktivneje vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?

Da

Ne

17.1. Na kakšen način bi želeli sodelovali pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

Pri ugotavljanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri usklajevanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri pisanju vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri promociji vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri oblikovanju aktivnosti za uresničevanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri evalvaciji uresničevanja vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Drugo:

18. Kaj bi spremenili pri dosedanjem načinu oblikovanja in izvajanja vzgojnega načrt?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite spremembo

1. sprememba

2. sprememba

3. sprememba

19. Navedite tri ključne vrednote, ki so pomembne za vas osebno:

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite vrednoto

1. ključna vrednota

2. ključna vrednota

3. ključna vrednota

20. Navedite tri ključne vrednote, ki bi jih morali še posebej razvijati na vaši šoli:

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite vrednoto

1. ključna vrednota

2. ključna vrednota

3. ključna vrednota

21. Kateri izmed projektov, ki ste jih ali jih še izvajajte na vaši šoli, je še posebej zaznamoval vzgojno delo šole?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

21.1. Kje se je odražal vpliv projekta na vzgojno delo šole?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

22. Kaj je posebej značilno za vašo šolsko kulturo? V čem ste močni in v čem bi želeli biti še boljši?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

23. Po čem bi si želeli, da bi bila vaša šola še posebej prepoznana na vzgojnem področju in čemu naj bi se še posebej posvečali?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________