Anketni vprašalnik za zaposlene

Spoštovani,

na vaši osnovni šoli izvajamo projekt Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah. S projektom želimo na vaši šoli oblikovati vzgojni načrt, ki bi temeljil na vzgojnem konceptu celostno razvitega učenca.

Vljudno vas naprošamo za sodelovanje pri anketiranju. Vaše sodelovanje je namreč ključno za izvedbo projekta, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v vzgojno delo vaše šole in vaše želje pri oblikovanju vzgojnega koncepta.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 20 minut časa.

Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo za izvedbo projekta in v pomoč pri izboljšavah vzgojnih načrtov.

dr. Dejan Hozjan

pedagoški vodja projekta

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

1. Splošni podatki

1. Vaš spol:

Moški

Ženska

2. Vaše delovno mesto na šoli:

Vodstveni/a delavec/ka (ravnatelj/ica, pomočnik/ca ravnatelja/ice)

Učitelj/ica (učitelj/ica razrednega pouka, predmetni/a učitelj/ica, učitelj/ica podaljšanega bivanja itd.)

Šolski/a svetovalni/a delavec/ka (psiholog/inja, pedagog/inja itd.)

Ostali/a strokovni/a delavec/ka (računalničar/ka, knjižničar/ka itd.)

Drugi/a delavec/ka šole (tajnik/ca, računovodja/kinja, hišnik/ca, kuhar/ica, čistilec/ka itd.)

3. Vaše število let zaposlitve na šoli:

Do 10 let

Od 11 do 20 let

Od 21 do 30 let

Od 31 do 40 let

Nad 40 let

2. Pogled na vzgojno delo šole

4. Kako pomembno je za vas vzgojno delo z učenci?

Zelo pomembno

Pomembno

Delno pomembno

Nepomembno

5. Kako zadovoljni ste z vzgojnim delom vaše šole?

Zelo zadovoljen/na

Zadovoljen/na

Delno zadovoljen/na

Nezadovoljen/na

6. Koliko možnosti za vzgojno delo vam omogoča delovno mesto?

Zelo omogoča

Omogoča

Delno omogoča

Ne omogoča

7. Na kakšen način najpogosteje vzgojno delujete na vašem delovnem mestu?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

Z osebnim zgledom

Z lastnim usklajenim vzgojnim delom in doslednostjo

Z usklajenim vzgojnim delom s starši

S spodbujanjem samonadzora in samodiscipline pri učencih

S seznanjanjem učencev o pravicah, odgovornostjo in pravili

S preventivnim vzgojnim delom

Z omogočanjem aktivnega sodelovanja učencev

Z vzajemnim spoštovanjem učencev

Drugo:

8. Na katerih področjih bi se lahko izboljšalo vzgojno delo vaše šole?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

Na področju vzgoje z osebnim zgledom zaposlenih

Na področju usklajenega vzgojnega dela zaposlenih

Na področju usklajenega vzgojnega dela s starši

Na področju spodbujanja samonadzora in samodiscipline učencev

Na področju seznanjanja učencev s pravicami in dolžnostmi

Na področju preventivnega vzgojnega dela

Na področju aktivnega sodelovanja učencev pri njihovi vzgoji

Na področju spodbujanja spoštovanja in strpnosti

Na področju izvajanja vzgojnih ukrepov

Na področju pohval in nagrad za učence

Drugo:

3. Mnenje o obstoječem vzgojnem načrtu šole

9. Kakšen je vaš pogled na prisotnost vzgojnih načrtov v osnovnih šolah?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

10. Ali ste sodelovali pri oblikovanju vzgojnega načrta vaše šole?

Da

Ne

10. 1. Na kakšen način ste sodelovali pri oblikovanju vzgojnega načrta?

Možnih je več odgovorov.

Pri ugotavljanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri usklajevanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri pisanju vzgojnega načrta

Drugo:

11. Ali ste seznanjeni z vsebino vzgojnega načrta vaše šole?

Da

Ne

11.1. Na kakšen način ste se seznanili z vzgojnim načrtom?

Možnih je več odgovorov.

Sam/a sem sodeloval/a pri oblikovanju vzgojnega načrta

Preko predstavitve na sestanku

Osebno s strani vodstva šole

Po e-pošti

Preko spletne strani šole

Drugo:

11.2. Kako ocenjujete vsebino vzgojnega načrta vaše šole?

Vsebina vzgojnega načrta je ustrezna in jasna.

Vsebina vzgojnega načrta je pomanjkljiva.

11.2.1 Kaj vam je pri vsebini vzgojnega načrta še posebej všeč?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite všečnost

1. všečnost

2. všečnost

3. všečnost

11.2.2. Na katerih točkah je vsebina vzgojnega načrta pomanjkljiva?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite pomanjkljivost

1. pomanjkljivost

2. pomanjkljivost

3. pomanjkljivost

12. Ali vam je vzgojni načrt v pomoč pri vašem vzgojnem delu?

Da

Ne

13. Na kakšen način najpogosteje izvajate vzgojni načrt na vaši šoli?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

S seznanjanjem vseh akterjev (zaposlenih, staršev in učencev) o vsebini vzgojnega načrta

S proaktivnimi in preventivnimi dejavnostmi v okviru vsakodnevne šolske prakse (npr. kakovostno organiziranje učenja, vzajemno spoštovanje, odgovornost na področju učenja, medsebojnih odnosov)

Z vzgojnimi postopki (npr. svetovanje, šolska mediacija, restitucija)

Z vzgojni ukrepi in opomini (ukrepanje v primeru težjih ali ponavljajočih kršitev Pravil šolskega reda)

S pohvalami, priznanji in nagradam

Vzgojnega načrta ne izvajamo

Drugo:

14. Na kakšen način najpogosteje izvajate vzgojni načrt na vašem delovnem mestu?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

S seznanjanjem vseh akterjev (zaposlenih, staršev in učencev) o vsebini vzgojnega načrta

S proaktivnimi in preventivnimi dejavnostmi v okviru vsakodnevne šolske prakse (npr. kakovostno organiziranje učenja, vzajemno spoštovanje, odgovornost na področju učenja, medsebojnih odnosov)

Z vzgojnimi postopki (npr. svetovanje, šolska mediacija, restitucija)

Z vzgojni ukrepi in opomini (ukrepanje v primeru težjih ali ponavljajočih kršitev Pravil šolskega reda)

S pohvalami, priznanji in nagradam

Vzgojnega načrta ne izvajam

Drugo:

15. Kje vidite prednosti pri izvajanju vzgojnega načrta?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

16. Kje vidite pomanjkljivosti pri izvajanju vzgojnega načrta?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

4. Želje o bodočem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu šole

17. Ali bi se želeli aktivneje vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta?

Da

Ne

17.1. Na kakšen način bi želeli sodelovali pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta?

Možnih je več odgovorov. Izberite do največ tri odgovore.

Pri ugotavljanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri usklajevanju želja zaposlenih, staršev ali učencev

Pri pisanju vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri promociji vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri oblikovanju aktivnosti za uresničevanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Pri evalvaciji uresničevanja vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta

Drugo:

18. Kaj bi spremenili pri dosedanjem načinu oblikovanja in izvajanja vzgojnega načrt?

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite spremembo

1. sprememba

2. sprememba

3. sprememba

19. Navedite tri ključne vrednote, ki so pomembne za vas osebno:

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite vrednoto

1. ključna vrednota

2. ključna vrednota

3. ključna vrednota

20. Navedite tri ključne vrednote, ki bi jih morali še posebej razvijati na vaši šoli:

Navedite do tri odgovore. Vsak odgovor navedite v svoj kvadrat.

Vpišite vrednoto

1. ključna vrednota

2. ključna vrednota

3. ključna vrednota

21. Kateri izmed projektov, ki ste jih ali jih še izvajajte na vaši šoli, je še posebej zaznamoval vzgojno delo šole?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

21.1. Kje se je odražal vpliv projekta na vzgojno delo šole?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

22. Kaj je posebej značilno za vašo šolsko kulturo? V čem ste močni in v čem bi želeli biti še boljši?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________

23. Po čem bi si želeli, da bi bila vaša šola še posebej prepoznana na vzgojnem področju in čemu naj bi se še posebej posvečali?

Vpišite besedilo

______________________________________________________________