POROČILO O INTERVJUJIH O ŽELJENEM VZGOJNEM KONCEPTU IN VZGOJNEM NAČRTU

1. Ključne ugotovitve intervjuvanja zaposlenih

Na podlagi sedmih vsebinskih vprašanj ki smo jih zastavili predstavnikom zaposlenih lahko podamo naslednje ugotovitve o pogledu predstavnikov zaposlenih na oblikovanje in uresničevanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta:

 1. Predstavniki zaposleni so v intervjuju tako pri povezovalnem elementu kot tudi pri viziji šole na prvo mesto postavili spoštovanje.
 2. Pri anketiranju zaposlenih sta se kot najpogostejši vrednoti izpostavili spoštovanje in strpnost. Predstavniki zaposlenih menijo, da so se njihovi kolegi za omenjeni vrednoti odločili zaradi narodnostne raznolikosti učencev na šoli in zaradi pomanjkanja spoštovanja v družbi in pri učencih. Da bi lahko na šoli dodatno razvijali omenjeni vrednoti, bi bilo potrebno po mnenju intervjuvancev vpeljati delavnice na to temo.
 3. Iz odgovorov anketiranih zaposlenih je bilo razvidno, da si le ti najbolj želijo, da bi bila njihova šola prepoznana po lepem vedenju in razgledanosti njihovih učencev. Iz odgovorov intervjuvancev pa je bilo moč razbrati, da so se njihovi kolegi odločili za ta dva elementa prepoznavnost šole, ker na šoli cenijo pridobljeno znanje učencev.
 4. Rezultati anketiranja so pokazali, da se zelo majhno število učiteljev želi vključiti v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta. Iz odgovorov v intervjuju pa smo razbrali, da bi le to pomenilo za zaposlene dodatno obremenitev, da ti premalo poznajo vzgojni načrt, da ni bil ustrezen čas za pripravo vzgojnega načrta in da obstajajo druge oblike vzgojnega delovanja na šoli. Po mnenju intervjuvancev bi lahko omenjeno stanje izboljšali z več delavnicami o vzgojnem načrtu, z večjo seznanjenost z namenom vsebinami in primeri uporabljajo vzgojnega načrta, z več pogovarjanja o tej temi in boljše izbranim časom za oblikovanje le tega.


2. Ključne ugotovitve intervjuvanja staršev

Z intervjuvanjem predstavnikov staršev smo želeli dobiti natančnejši vpogled v odgovore anketiranih staršev. Pri tem smo prišli do naslednjih zaključkov:

 1. Predstavniki staršev si želijo, da bi šola povezovala deležnike na točki povezovanja z okoljem, življenja z naravo in vrednoto odgovornosti. Ob tem pa si želijo, da bi vizija šole temeljila na strpnosti.
 2. Strpnost, se je ob spoštovanju in sodelovanju, pojavljala kot najbolj zaželena vrednota pri anketiranju staršev. Predstavniki staršev, ki smo jih intervjuvali menijo, da so te vrednote bile izbrane, zaradi vzgojno težje obvladljivih učencev. Omenjene vrednote bi lahko dodatno razvijali s pomočjo delavnic, obšolskih dejavnosti, s sodelovanjem staršev, zgledom odraslih, vsakodnevnim udejanjenjem omenjenih vrednot in brez popuščanja ob odmikih od njih.
 3. Predstavniki staršev menijo, da ni neživljenjski samo vzgojni načrt, ampak tudi šolski sistem. Da so vzgojni načrti le mrtva črka na papirju in da se ne uresničujejo kot so zastavljeni.
 4. Starši se ne vključujejo v oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in izbora načrta, ker niso zainteresirani in ker premalo poznajo tematiko. Pri tem bi jih lahko spodbudili z delavnicami, periodičnimi obšolskimi dejavnostmi in predstavitvami poklicev s strani staršev.

3. Ključne ugotovitve intervjuvanja učencev

Na podlagi odgovorov predstavnikov učencev, ki smo jih dobili s pomočjo intervjuvanja, lahko podam naslednje splošne ugotovitve:

 1. Predstavniki učencev menijo, da vse deležnike na šoli (zaposlene, starše in učence) najbolj povezujejo govorilne ure, odmori, pouk in prireditve. Ob tem pa si želijo, da bi vsi deležniki razvijali vrednote prijaznosti, spoštovanje, komunikacije in enakopravnosti.
 2. Po mnenju predstavnikov zaposlenih so anketirani učenci izbrali vrednote zdravje, prijateljstvo, spoštovanje, varnost in zaupanje, ker so te najbolj potrebne.
 3. Predstavniki učence, ki so sodelovali v intervjuju, menijo, da bi naj bila njihova šola prepoznana po lepem vedenju.
 4. Da bi učence bolj motivirali za sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju vzgojnega načrta, bi jim morali predstaviti vzgojni načrt kot zanimiv in pomemben dokument ter jim zagotoviti prijetno počutje ob oblikovanju in izvajanju le tega.

 

4. Končne ugotovitve intervjuvanja o željenem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu na Osnovni šoli Koroška Bela

Na podlagi odgovorov predstavnikov zaposlenih, staršev in učencev na Osnovni šoli Koroška Bela, ki so sodelovali v intervjuvanju je moč izpostaviti naslednje ključne ugotovitve:

 1. Najpogostejši element povezovanja vseh deležnikov (zaposlenih, staršev in učencev) na vzgojnem področju predstavlja spoštovanje.
 2. Spoštovanje in strpnost imata po mnenju zaposlenih in staršev ključno vlogo pri oblikovanju vizije šole. Da sta omenjeni vrednoti tako visoko ovrednoteni pri zaposlenih in starših, je pogojeno z delom z vzgojno težje obvladljivimi učenci in narodnostno raznolikost učencev na šoli
 3. Možnosti za dodatno razvijanje spoštovanja, (sodelovanja) in strpnosti na šoli se kažejo s pomočjo delavnic, večjim sodelovanjem staršev in več pogovora o teh vrednota pri pouku.
 4. V oblikovanje in izvajanje vzgojnega koncepta in vzgojnega načrta se zaposleni, starši in učenci ne vključujejo, ker premalo poznajo tematiko, ker je zanje nepomembna in niso zanjo zainteresirani.
 5. Enako kot pri razvijanju vrednot spoštovanja, (sodelovanja) in strpnosti, se lahko deležnike motivira s pomočjo delavnic.