Vzgojni načrt: Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah (projekt)

Predstavitev projekta

S projektom Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah želimo narediti premik v samem načrtovanju vzgojnih načrtov. Če so le ti pogosto odsev taksonomsko naštetih željenih vrednot različnih deležnikov (vodstva šol, zaposlenih, učencev in staršev), ki v pedagoški praksi ne zaživijo, želimo s projektom vzgojne načrte nadgraditi z vzgojnim konceptom. Slednji je razumljen kot identitetno jedro celotne šole in pomeni njeno dolgoročno filozofijo, ki so ji zavezani vsi deležniki, ki vstopajo v šolski prostor, in jo dejansko tudi živijo. Dr. Dejan Hozjan

Vprašalniki:

  1. Anketni vprašalniki za analizo obstoječega vzgojnega načrta in vzgojnih dejavnosti
  2. Vprašanja za intervjuje zaposlenih, staršev in učencev za usklajevanje vzgojnih želja

Dokumenti:

  1. Analiza obstoječega vzgojnega načrta in vzgojnih dejavnosti
  2. Poročilo o intervjujih o željenem vzgojnem konceptu in vzgojnem načrtu
  3. Predlog pedagoškega koncepta in vzgojnega načrta za Osnovno šolo Koroška Bela
  4. Predlog implementacije vzgojnega načrta

Članki:

  1. Članek: Dejan Hozjan, Larisa Rebeka Opeka, Janja Glušič (2023): Vzgojni načrt potrebuje okvir, ki ga da vzgojni koncept. V: Vzgoji 98, 28-29.
  2. Članek: Dejan Hozjan, Tjaša Udovč in Eli Čigon (2023): Model razvijanja vzgojnega koncepta v osnovnih šolah. V: Vzgoja 98, 2023, 28-29, 30-31.
  3. Članek: Dejan Hozjan, Tjaša Udovč in Eli Čigon (2023): Primer oblikovanja vzgojnega koncepta na osnovni šoli. V: Spletna stran IFP, 12. junij 2023.
  4. Članek: Dejan Hozjan in Janja Glušič (2023): Izhodišča za razvijanje vzgojnega koncepta v osnovnih šolah. Spletna stran IFP, 12. junij 2023.
  5. Članek prijavljen za 5. mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države: JEZIK KOT TEMELJ NARODNE IDENTITETE. Zbornik konference, str. 473.

________________________

Zanimive povezave:

  1. Posvet: Vzgojni načrt in oblikovanje identitete šole
  2. Več o vzgojnem načrtu
  3. Knjiga: Vzgojni načrt v šoli 
  4. Seminarji o vzgojnem načrtu in povezanih temah
 •  

_________________________

Ta stran je nastala v okviru projekta »Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah«, financiran v okviru razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropske unije, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Vzgojni načrt: oblikovanje identitete šole, 24. 3. 2023

petek, 24. marec 2023, 8:3016:00

OŠ Stročja vas, Ljutomer

Nadaljujemo pogovor o vzgojnih načrtih v osnovnih šolah. Na podlagi izsledkov raziskave o vzgojnih načrtih in razpravah na zadnjih seminarjih o izkušnjah osnovnih šol bomo naredili korak naprej.

Pomembno je izhajati iz stanja zdravja otrok in pripraviti ustrezen odgovor šole na obstoječe stanje, zato bomo pogledali nekaj statističnih podatkov iz zadnjih raziskav ter razmišljali, kaj ti podatki povedo razredniku, profesorju, šolski svetovalni službi in ravnatelju.

Vrednote šole so vodilo za oblikovanje šolske kulture, zato se bomo vprašali, kako vrednote lahko pomagajo pri načrtovanju pedagoškega dela. Da bo šola lažje kos izzivom, je pomembno oblikovati jasno lastno istovetnost, kar omogoča ustvarjati šolsko klimo.

Kaj šola za to potrebuje? Kako naj to naredi? Kakšne vzgojne dejavnosti lahko šola izvede, da doseže želene cilje?

TEME:

 • Duševno zdravje otrok in naš odgovor

 • Vrednota spoštovanja, kultura spoštovanja in samospoštovanje

 • Oblikovanje vzgojnega načrta: dejavnosti

 • Oblikovanje identitete šole

IZVAJALCI: dr. Dejan Hozjan, profesor na Pedagoški fakulteti Koper, Marijana Kolenko, ravnateljica OŠ Lava Celje, dr. Silvo Šinkovec, urednik revije Vzgoja.

POSVETA se udeležijo: ravnatelji, pomočniki ravnateljev, šolski svetovalni delavci, timi za vzgojni načrt, razredniki in profesorji osnovnih šol.

CENA: 40 € za prvega udeleženca, 30 € za drugega in 20 € za tretjega udeleženca iste šole.

INFO in PRIJAVA: 041 785 111, ifp@vrn.si

ROK ZA PRIJAVO: 17.3.2023

23 Vzgojni načrt in oblikovanje identitete šole.

 

O izkušnji poučevanja predmeta Državljanska in domovinska vzgoja ter etika

STROKOVNI POSVET

sobota, 14. 4. 2012, Duhovno središče svetega Jožefa Ljubljana

Dnevni red:

CILJI POSVETA

PREDSTAVITEV STAREGA IN NOVEGA UČNEGA NAČRTA ZA DDVE

DELITEV IZKUŠENJ POUČEVANJA PREDMETA DDVE

 • cilji, ki jih učitelji zasledujejo
 • vrednotenje (ne)doseženih ciljev
 • teoretična ozadja
 • metode
 • uporabljena gradiva
 • motiviranje
 • izkušnja medpredmetnega sodelovanja
 • katere vsebine bi dodali v program
 • potrebna dodatna znanja za poučevanje tega predmeta

DIDAKTIČNI POUDARKI POUČEVANJA in neformalne oblike poučevanja vsebin tega predmeta

POVZETKI POSVETA

Gradivo posveta je objavljeno v reviji Vzgoja št. 54, junij 2012:

Razvijanje etične kulture v šolstvu

PROGRAMA POSVETA

RAZVIJANJE ETIČNE KULTURE V ŠOLSTVU

Sreda, 16. 02. 2011, 14.00 – 19.00

Duhovno središče sv. Jožefa,

Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

(Cukaletova dvorana, vhod z Zarnikove ulice)

Pripravlja se nova bela knjiga za šolstvo. Šola odseva družbo. Krizni čas, v katerem živimo, kliče tudi po dvigu kakovosti etične zavesti, poštenosti in spoštovanju vseh. Svet se je zamajal in išče novo ravnotežje. Na čem bi ravnotežje temeljilo? Katere vrednote bi zagotovile boljšo družbo? Kako mladim pomagati do višje stopnje moralnega razvoja?

V tem kontekstu se je rodila zamisel, da bi organizirali posvet o etiki v šoli. Uredništvo revije Vzgoja je pripravilo žarišče 49. številke na temo posveta. Nekateri prispevki bodo še nastali. Tudi ti bodo objavljeni. Institut Franca Pedička, Inštitut Antona Trstenjaka, Društvo katoliških pedagogov Slovenije in revija Vzgoja vabimo na posvet Razvijanje etične kulture. Veseli smo hitrega odziva širokega kroga strokovnjakov. Prepričani smo, da bo razprava na našem posvetu prispevala uresničljive in potrebne zamisli o etični kulturi, ki jo slovenska šola lahko goji v prihodnje. Naj bo naš pogovor prispevek k prihodnosti slovenske šole in mestu etike v njej.

14.00 – 15.30: Družbeni kontekst: KRIK PO ETIKI IN ŠOLA – izzivi, izhodišča in načela

Uvodni nagovor: dr. Jože Trontelj, predsednik SAZU

Dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport

Okrogla miza: vodi mag. Silvo Šinkovec

Razpravljavci: dr. Jože Trontelj, dr. Igor Lukšič, dr. Lovro Šturm, dr. Brane Klun, dr. Roman Globokar, dr. Janez Krek, Majda Kovačič Cimperman

15.30 – 15.50 odmor

15.50 – 17.10: Izkušnje: KAJ NAM ŠOLSKI PROSTOR NUDI – možnosti, vprašanja in dileme

Uvodni nagovor: Helena Mazi Golob, ravnateljica OŠ Trzin

Okrogla miza: vodi dr. Jože Ramovš

Razpravljavci: dr. Božidar Voljč, Lidija Hamler, mag.Helena Mazi Golob, dr. Zdenko Kodelja, dr. Stanko Gerjolj, mag. Jernej Pisk, dr. Magdalena Šverc

17.10 – 17.30 odmor

17.30 – 19.00: Refleksija: PRIHODNOST ŠOLE V BELI KNJIGI – predlogi in rešitve

Uvodni nagovor – dr. Ivan Štuhec, direktor Zavoda Antona Martina Slomška

Okrogla miza: vodi dr. Dejan Hozjan

Razpravljavci: dr. Miro Cerar, dr. Anton Stres, dr. Ivan Štuhec, Marijana Kolenko, mag. Gordana Tekavčič, Marjan Žveglič