1. Prvi strokovni posvet o življenju in delu prof. dr. Franca Pedička

Ljubljana, 22.oktober 2010

Inštitut Franca Pedička in Društvo katoliških pedagogov Slovenije sta 22. oktobra 2010 v Ljubljani pripravila Prvi strokovni posvet o življenju in delu prof. dr. Franca Pedička. S posvetom smo želeli spodbuditi razmislek o aktualnosti antropološko-pedagoške misli, ki jo je v slovenskem prostoru pomembno začrtal Franc Pediček.

V vabilu je pisalo: »Iz bogate strokovne zapuščine veje želja po hoji za vzgojo v funkciji človeka. Vzgoja tako mora prispevati k razvoju in bogatenju človekovih oblik sožitja, procesov in vlog, ki morajo biti v službi kakovostnejšega človeškega bivanja in sodelovanja. Kljub temu, da na teh teoretskih izhodiščih temeljijo številna današnja razmišljanja v pedagoški in andragoški stroki, pa ostaja odprto vprašanje uspešnosti iz njih izhajajočih praktičnih rešitev.« To slednje je bil tudi glavni namen posveta – obuditi Pedičkova izhodišča in spodbuditi za praktično delo po njegovih načelih.

Na posvetu so sodelovali vidni strokovnjaki: Anton Stres, Franci M. Kolenec, Marija Žabjek, Angelca Žerovnik, Jože Ramovš, Dejan Hozjan, Silvo Šinkovec, Herman Berčič, Bogomir Novak, Jože Mlakar. Pediček je bil profesor gimnazijcem, športnikom, učiteljem, staršem. Bil je med ustanovitelji Pedagoškega inštituta in njegov prvi direktor, pisal je, predaval, raziskoval različna področja vzgoje in izobraževanja (šolsko svetovalno delo, specialna pedagogika, ples, etika, terminologija itd. Zavzemal se je, da bi bil vedno v središču vzgoje človek. To je bila ovira njemu in njegovemu delu. Toda pri tem je vztrajal. Na našem posvetu je to sporočilo odmevalo pri vseh predavateljih.

PROGRAM smo razdelili na tri dele:

1. del: Oris življenja prof. dr. Franca Pedička

 • dr. Dejan Hozjan: pozdrav, namen posveta in predstavitev Inštituta
 • p. Silvo Šinkovec: meditacija ob fotografijah
 • dr. Anton Stres: Vzgoja in zgled
 • dr. Franci Kolenec: Hoja dr. Franca Pedička po pedagogiki
 • dr. Angelca Žerovnik: Spomini
 • Marija Žabjek: DKPS in dr. Pediček

2. del: Pedagoške ideje in misli prof. dr. Franca Pedička

 • dr. Jože Ramovš: Antropološka pedagogika
 • dr. Stanko Gerjolj: Razmere in čas v katerem je delal dr. Pediček
 • dr. Dejan Hozjan: Franc Pediček v slovenski pedagogiki
 • p. Silvo Šinkovec: Vzgojni smoter
 • dr. Bogomir Novak: Franc Pediček – zgled avtobiografskega učenja

3. del: Pomen in vloga antropološke pedagogike v današnji pedagoški teoriji in praksi

 • Jože Mlakar: Pouk naravoslovja v luči Pedičkove antropološke paradigme
 • dr. Ivan Ferbežer: Šolski svetovalni študij otroka v luči pedagoških idej dr. Franca Pedička
 • dr. Herman Berčič: Dr. Franc Pediček in njegov doprinos k bogatenju športne kulture Slovencev

 

Vsi prispevki posveta so objavljeni v monografiji Franc Pediček, slovenski pedagog (2013).

 

2. Znanstveno-strokovni posvet: Prof. Dr. Franc Pediček in športna kultura Slovencev

Ljubljana, Fakulteta za šport, 10. november 2011

 

Prof. dr. Franc Pediček je bil eden najpomembnejših pedagogov svojega časa. Ves čas je antropološko utemeljeval razvoj pedagogike in drugih strokovnih in znanstvenih področij. Enako je z vidika antropologije oz. človekoslovja obravnaval  področje telesne kulture oz. športa. Kot izvrsten pedagog, mislec in pokončen človek je širil in posredoval svoja bogata znanja s področij filozofije, pedagogike, psihologije in etike študentom različnih usmeritev in tudi študentom takratne Visoke šole za telesno kulturo (današnje Fakultete za šport) v Ljubljani. Njegova trilogija Pogledi na telesno vzgojo, šport in rekreacijo je z bogatimi vsebinskimi zapisi v marsičem aktualna še danes.

Temeljni namen posveta je bil obuditi in strokovno osvetliti delo in prizadevanja dr. Franca Pedička za strokovni dvig in vključevanje znanstvene misli na področju telesne kulture oz. športa.

 

PROGRAM:

 • Nagovor dekana prof. dr. Milana Žvana in prodekanje za znanost prof. dr. Mojce Doupone Topič
 • Prof. dr. Herman Berčič, Fakulteta za šport – Prof. dr. Franc Pediček in njegova prizadevanja za uveljavitev strokovne in znanstvene misli na področju telesne kulture oz.   športa
 • Prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka – Prof. dr. Franc Pediček in njegov prispevek k razvoju sodobne pedagogike (povezave s področjem telesne kulture oz. športa)
 • Doc. dr. Meta Zagorc, Fakulteta za šport – Dr. Franc Pediček in plesna kultura Slovencev
 • Mag. Silvo Šinkovec, Inštitut Franca Pedička –  Pedičkovi razmisleki o etiki in morali (povezave s področjem telesne kulture oz. športa)
 • Spec. Dušan Gerlovič, prof. šp. vzg., Fakulteta za kemijo in kemij. tehnologijo – Univerzitetni šport skozi prizmo Pedičkovih razgledov in spoznanj
 • Marjan Plavčak, prof. šp. vzgoje, Osnovna šola Prebold – Teze prof. dr. Franca Pedička o telesni vzgoji in njihov pomen za današnji čas na področju športne vzgoje
 • Razprava in zaključek posveta

Moderatorja:   dr. Herman Berčič, dr. Jože Ramovš

 

Šinkovec, Silvo (2013): Pedičkovi razmisleki o etiki in morali. V: Revija Šport, Letnik 61, št. 1/2:139 – 143.