Članek za mednarodno konferenco, domovinska in državljanska vzgoja, 2023

VZGOJNI NAČRT KOT ORODJE ZA RAZVIJANJE NARODNE IDENTITETE V OSNOVNIH ŠOLAH 1

EDUCATIONAL PLAN AS A TOOL FOR DEVELOPING NATIONAL IDENTITY IN PRIMARY SCHOOLS

  • dr. Dejan Hozjan, Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem, Slovenija, dejan.hozjan@upr.si
  • Eli Čigon, Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem, Slovenija
  • Loti Obal, Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem, Slovenija
  • Marina Trojar Kular, Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem, Slovenija
  • Tjaša Udovč, Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem, Slovenija
  • Mojca Smuk, Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem, Slovenija
  • Blažka Zalašček, Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem, Slovenija

Povzetek

Z letom 2008 je bil slovenskem šolskem prostor uveden vzgojni načrt, čigar temeljni namen je oblikovanje dokumenta na ravni šole za uresničevanje ciljev in vrednot osnovnošolskega izobraževanja. Med cilji omenjenega zakona pa lahko zasledimo razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske odgovornosti.

V prispevku bomo podali odgovor na vprašanje, kakšni cilji in vrednote prevladujejo v vzgojnih načrtih slovenskih osnovnih šol. Ker predvidevamo, da v vzgojnih načrtih prevladujejo vrednote, ki so vezane na pridobivanje znanje (npr. izobraženost, razvijanje vseživljenjskega učenja itd.) in razvijanje splošnih vrednot (npr. spoštovanje, strpnost, medosebni odnosi itd.), bomo posebno pozornost namenili raziskavi tega, kakšno mesto v vzgojnih načrtih zaseda razvijanje državne pripadnosti in narodne identitete. V želji, da ne bo prispevek temeljil le na opisu stanja, bodo v zaključku prispevka prikazane možnosti razvijanja državne pripadnosti in narodne identitete s pomočjo vzgojnih načrtov.

Abstract

In 2008, an educational plan was introduced to Slovenian schools, the basic purpose of which is to create a document at the school level for the realization of the goals and values ​​of primary school education. Among the goals of the aforementioned law, we can see the development of awareness of national belonging and national identity, knowledge of the history of Slovenes, their cultural and natural heritage, and the promotion of civic responsibility.

In this paper, we will provide an answer to the question of what goals and values ​​dominate the educational plans of Slovenian primary schools. Since we assume that educational plans are dominated by values ​​related to the acquisition of knowledge (e.g. education, development of lifelong learning, etc.) and the development of general values ​​(e.g. respect, tolerance, interpersonal relations, etc.), we will pay special attention to the research of this, what place the development of state affiliation and national identity occupies in educational plans. In the hope that the contribution will not be based only on the description of the situation, the possibilities of developing national belonging and national identity will be shown in the conclusion of the contribution with the help of educational plans.

Ključne besede: vzgojni načrt, nacionalna identiteta, vrednote, osnovna šola

Keywords: educational plan, national identity, values, primary school

1 Prispevek je nastal v okviru projekta »Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah«, financiran v okviru razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropske unije, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Zbornik posveta: str 473