Predstavitev projekta

Projekt: Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah

Partnerji v projektu: Pedagoška fakulteta Koper, Inštitut Franca Pedička, Osnovna šola Koroška Bela.

Vzgojni načrti so bili zakonsko umeščeni v slovenski šolski prostor od leta 2008. Snovalci šolske zakonodaje so z njimi želeli načrtno razvijati vzgojno področje v osnovnih šolah. Tako je naloga ravnateljev osnovnih šol, da skupaj z različnimi deležniki oblikujejo vzgojni načrt, ki bo predstavljal nadaljnji vzgojno razvoj šole in omogočal staršem vpogled v vzgojno delo šole (Zakon o osnovni šoli, 2008). Desetletne izkušnje z vzgojnimi načrti kažejo, da so vzgojni načrti v osnovnih šolah odsev vzgojnih želja različnih skupin, ne odražajo pa konceptualnega razvijanja vzgojnega področja. Tako lahko v njih zasledimo zapise posameznih vrednot, ki niso povezane v celoto in ne predstavljajo pedagoškega koncepta. Umanjkanje vzgojnega koncepta v javnih osnovnih šolah se najpogosteje odraža v dejstvu, da šole ne dosegajo željenih rezultatov na vzgojnem področju, t. j. celostnemu razvoju učencev (Šinkovec, 2010).

S tem projektom smo oblikovati model vzgojnega načrta, ki temeljil na pedagoškem konceptu celostno razvitega posameznika.

Na podlagi zastavljenega namena smo v okviru projekta na osnovni šoli uresničili naslednje cilje:

  • Izvedli evalvacijo obstoječega stanja na vzgojnem področju
  • Izluščili vzgojne prioritete in oblikovali pedagoški koncept na izbrani osnovnih šoli
  • Oblikovali modela vzgojnega načrta
  • Načrtovali implementacijo modela vzgojnega načrta v neposredno pedagoško prakso na izbrani osnovni šoli

S projektom Celostni pristop k implementaciji vzgojnih načrtov v osnovnih šolah želimo vzpostaviti primer dobre prakse pri sistemskem razvijanju vzgojnega področja osnovnih šol in predstaviti možnosti implementacije modela tudi na druge osnovne šole.

* * *