Pediček, Franc (1963): Zapis o posvetu teoretikov telesne kulture. V: Telesna kultura, 15, št. 2: 44–46.

Pediček, Franc (1963a): Protislovja in deviacije v teoriji in praksi naše telesne kulture. V: Telesna kultura, 15, št. 2, str. 60–63.

Pediček F. (1964), K ideji moralnega kodeksa za pedagoške delavce. Sodobna pedagogika, 3 – 4: 65–82.

Pediček, Franc (1966): Puberteta – drugo rojstvo. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Pediček, Franc (1966a): Mladostnikove zadrege. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Pediček, Franc (1967): Svetovalno delo in šola. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Pediček, Franc (1968): Mladostnikovo vedenje. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Pediček, Franc (1969): Midva. Obraz najine ljubezni. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Pediček, Franc (1970): Pogledi na telesno vzgojo, šport in rekreacijo. Pedagoški, psihološki
in filozofski vidiki. I., II. in III. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Pediček, Franc (1971): Vozli družinske vzgoje. Ljubljana: Državna založba Slovenije.

Pediček, Franc (ur.) (1972). Drugi posvet slovenskih pedagogov: zbornik. Ljubljana: Zveza pedagoških društev Slovenije.

Pediček, Franc (1972): Delovanje šolske svetovalne službe v osnovni šoli. Raziskovalna naloga. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Pediček, Franc (1972): Delovanje šolske svetovalne službe v osnovni šoli. Dodatek. Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Pediček, Franc (1974): Organizacijsko operativni model šolske svetovalne službe (drugi del poročila o raziskovalni nalogi). Ljubljana: Pedagoški inštitut.

Pediček, Franc (1983): Specialna pedagogika – sistemski položaj in sistemska sestava. V: Zbornik posveta Teorija in praksa vzgoje, izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, str. 31–62.

Pediček, Franc (1985). VRO — naš cilj vzgoje in izobraževanja. Problemi: Revija za kulturo in družbena vprašanja, 23(4), 5–9.

Pediček, Franc (1985): Usmerjanje v vzgoji in izobraževanju, pedagoško teoretični vidiki. Ljubljana: Univerzum.

Pediček, Franc (1985): Andragogika v luči današnje teorije vzgoje in izobraževanja. V: Obrazovanje odraslih u društveno-ekonomskom razvoju, 2. deo (ur. Pavle Vračarić). Beograd: Savez andragoških društava Jugoslavije. Str. 129–142.

Pediček Franc (1991), Pedagoška deontologija. Sodobna pedagogika, št.1 -2: 44-48.

Pediček, Franc (1992): Pedagogika danes – poglavja za antropološko snovanje slovenske pedagogike. Maribor: Obzorja.

Pediček, Franc (1992/2): Andragogika. V: Pedagogika danes. Maribor: Obzorja. Str. 385–410.

Pediček, Franc (1994): Edukacija danes – poglavja za pedagoško antropologijo. Maribor:
Obzorja.

Pediček Franc (1996), Zakaj etično-moralni kodeksi? Zbornik simpozija Profesionalna etika pri delu z ljudmi, Maribor: Univerza & Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno v Ljubljani, str. 41 – 44.

Pediček, Franc (1998): Ob prenovi šole. Kritični pedagoški pogledi. Ljubljana: Jutro.

Pediček, Franc (2004): Tek in tekališče mojega življenja. Ljubljana: samozaložba.

Pediček, Franc (2004a): Iz vodnjaka spominov. Ljubljana: samozaložba.

Pediček, Franc (2005): V močniku revolucije. Ljubljana: samozaložba.

Pediček, Franc (2006): Moja hoja za pedagogiko. Ljubljana: samozaložba.

Pediček, Franc (2007): Moja hoja za pedagogiko: 1950–2000. Radovljica: Didakta.

Pediček, Franc (2010): Razklani čas. Razširjena izdaja del Iz vodnjaka spominov in V močniku revolucije. Celje: Mohorjeva družba v Celju.